Suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Suicidförebyggande arbete handlar om att genom olika insatser minska risken att människor tar sitt liv. Det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på olika nivåer och arenor, och kombinera insatser till individer och hela befolkningen.

Varje år dör omkring 1 200 personer av suicid i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkta suicid, men där avsikten inte har kunnat styrkas. Av samtliga fall är omkring 70 procent män och det högsta suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) finns bland män över 85 år. (Text hämtad ifrån Folkhälsomyndigheten).

Folkhälsomyndighetens sida om suicidförebyggande arbete:
Suicidförebyggande arbete — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.2022 uppmärksammades brister gällande erbjudande om stöd till efterlevande vid suicid. Rutinmässigt stöd från vården, kommunerna eller blåljus saknas likväl som ansvarig organisation/funktion/person för samordning av efterlevandestöd. Erbjudande av stöd är en efterfrågad insats av efterlevande likväl som blåljusverksamheter.

Jämtlands län har höga suicidtal, ca 25 personer per år. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa, suicidförsök och suicid bland efterlevande. Vid varje suicid bedöms 5-10 närstående vara direkt berörda som efterlevande. Forskning visar att 96% av efterlevande vill att vården tar aktiv kontakt och vill prata om det som hänt.

Region Jämtland Härjedalens folkhälsoenhet har fått i uppdrag att samla aktörer till dialog för utvecklande av en länsgemensam rutin för efterlevandestöd utifrån goda exempel i landet. Uppdraget utgår ifrån Långsiktigt utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa samt beslut i SVOM (Sociala vård och omsorgsgruppen - samverkan kommun och region). I höst så har arbetet med rutinen påbörjats.

Som grund för framtagande av rutinen:

Folkhälsomyndigheten:
Stöd till efterlevande vid suicid – Samlad kunskap för yrkesverksamma — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kalmar läns rutin:
Efterlevandestöd vid suicid - Vårdgivare Region Kalmar län Länk till annan webbplats.

Stödsidor, efterlevande:
Sorg när någon har dött, 1177:
https://www.1177.se/liv--halsa/psykisk-halsa/sorg-nar-nagon-har-dott/

Stöd i sorgen - Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Samtalsgrupper och stödlinjer för närstående i suicid:| Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (spes.se) Länk till annan webbplats.

Stödlista för dig som mist någon i suicid, Suicide zero:
Om någon har tagit sitt liv (suicidezero.se) Länk till annan webbplats.

Sorgen efter den som inte orkade leva - Betaniastiftelsen Länk till annan webbplats.

Exempel på länkar om efterlevandestöd till barn och unga:

Sorg hos barn och unga - 1177 Länk till annan webbplats.

Sorgegrupper - Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Fakta om barn som anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.

Barn och unga som efterlevande vid suicid - Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

När en förälder tagit sitt liv | Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats.

Barn i sorg, Sverige, Randiga huset Länk till annan webbplats.

Barn som anhöriga - Stiftelsen Allmänna Barnhuset (allmannabarnhuset.se) Länk till annan webbplats.

Krisstöd i förskola/skola efter ett inträffat självmord - Ericastiftelsen Länk till annan webbplats.

Kommer inom kort

Utbildningskatalog med målgruppsanpassade utbildningsförslag utifrån suicidpreventiva utbildningar riktade till personal i Region Jämtland Härjedalen. Pdf, 211.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningskatalog Psykisk ohälsa/suicidprevention/antistigma

År 2022 beslutade regionstyrelse och hälso-sjukvårdsnämnd att alla medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention minst vart femte år. Som stöd för att hitta mer information, utbildning och målgrupp finns en utbildningskatalog. Syftet med utbildningskatalogen är att vara ett stöd för chefer och medarbetare att finna grundläggande evidensbaserade/utvärderade utbildningsinsatser inom området antistigma, psykisk hälsa och suicidprevention. Utbildningarna beskrivs därför gällande innehåll, målgrupp, utbildningsanordnare, kostnad och tid för genomförande samt med kontaktuppgifter vid intresse.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningsinsatser, exempelvis vilken utbildning som passer för er verksamhet, hör gärna av dig, kontaktuppgifter finns i högerspalten.