Biobanken

Vid varje forskningsprojekt eller klinisk prövning som omfattar prover från människa skall biobanksansökan göras.

Biobankansökan i två exemplar skickas till Region Jämtland Härjedalens biobankssamordnare tillsammans med kopior av etikansökan och beslut från etikprövningsnämnden, patientinformation, och ev. intyg om destruktion eller återlämnande av prov som skickas till laboratorium utanför Region Jämtland Härjedalen.

Multicenterstudier
Vid forskningsstudier där nyinsamlade prover från flera sjukvårdshuvudmän omfattas finns nationella riktlinjer upprättade. Prov utlämnas då direkt till sekundär biobank hos forskningshuvudmannen som kan vara läkemedelsföretag eller universitet.

Ansökan om multicenterstudie skickas till det RBC (regionalt biobankscentrum) i den region där multicenterstudien startas. Avtal upprättas vid RBC för samtliga deltagande regioner och landsting. Det innebär att forskaren endast behöver göra en ansökan i stället för en per deltagande region eller landsting.

Register över multicenterstudier förs i en E-biobank inom varje deltagande landsting eller region . E-biobanken är en virtuell biobank där inga prover förvaras.

Vid frågor eller hjälp med att fylla i biobankansökan kontakta biobanksamordnaren

Huvudman för biobanken: Region Jämtland Härjedalen

Registreringsnummer hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 398