Regionalt utvecklingsansvar

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör, vilket innebär att vi har till uppdrag att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram Mellersta Norrland (länkar till strukturfondspartnerskapet nedan)
  • fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Utöver dessa ansvarsområden ansvarar regionen också för de uppgifter som landstinget tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Här kan du läsa mer om regionalt utvecklingsansvar | SKR.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se