Projektstöd

Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera projekt som syftar till att skapa hållbar utveckling utifrån målen för den regionala utvecklingspolitiken. Här hittar du information om hur projektstöd fungerar.

Digitala informationsträffar om projektstöd

Vi bjuder in till digitala informationsträffar om projektstöd. Nya datum kommer sättas för våren. Håll utkik här!

Projekt ska bidra till hållbar utveckling

Projektstöd finansieras av statliga medel men beslutas regionalt. Övergripande är det den nationalla strategin för hållbar regional utveckling som är styrande för medlens användning. Ett projekt ska kategoriseras utifrån vilket strategiskt prioriteringsområde som det bidrar till.

Läs den nationella strategin för hållbar regional utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekten ska även syfta till att uppnå målen för den regionala utvecklingspolitiken för Jämtland Härjedalen. Den regionala utvecklingsstrategin och målen för den regionala utvecklingspolitiken ska vara utgångspunkt vid valet av vilka projekt som beviljas stöd.

Läs den regionala utvecklingsstrategin samt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken

Alla projekt ska bidra till hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen. Därför ska du i ansökan beskriva hur hållbarhetsdimensionerna är integrerade i projektet. Du ska kunna beskriva hur projektet bidrar till ekonomisk, social och milömässig/ekologisk hållbarhet. Det handlar i grunden om genomförandet av Agenda 2030.

Vi har tagit fram en vägledning som beskriver målen i Agenda 2030 och hur de kopplar an till vår regionala utvecklingsstrategi. Den kan vara till hjälp när du skriver en projektansökan.

Läs hållbarhetsvägledningen

Olika typer av organisationer kan driva projekt

Projektstöd kan sökas av olika typer av organisationer (juridiska personer) men inte av privatpersoner. Vilken organisation som är lämplig projektägare beror på projektets syfte och aktivitetsinnehåll. Det är viktigt att projektägande organisation har kapacietet att genomföra projektet såväl kompetensmässigt som administrativt och ekonomiskt.

Projektstöd får inte beviljas till ordinarie verksamhet eller drift.

Förstudie eller genomförandeprojekt

Det finns två olika typer av projekt: förstudier och genomförandeprojekt. En förstudie tar fram planerings- och kunskapsunderlag. Denna typ av projekt ska redovisa de framtagna underlagen/rapporterna. Om förstudien också har finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finns särskilda krav för denna typ av projekt. Förstudierapporten som tas fram i projektet publiceras och görs tillgängligglig för allmännheten.

Läs mer om särskilda krav för förstudier med finansiering från ERUF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett genomförandeprojekt innehåller aktiviteter som antingen riktar sig direkt till målgruppen företag eller till målgruppen organisationer vars uppdrag är att främja näringslivets och företagens utveckling.

Läs mer om hur du ansöker om projektstöd

Läs mer om hur du ansöker om utbetalning av projektstöd

Regional medfinansiering till Regionalfonden och Socialfonden

Enligt förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete ska även programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ vara utgångspunkt vid urvalet av projekt som beviljas stöd. Region Jämtland Härjedalen medfinansierar ofta sådana EU-projekt och detta är avgörande för programmens genomförande.

Följ länkarna för att läsa mer om Regionalfonden (inklusive Interreg) och Socialfonden

Läs mer om EU-fonderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regelverket för hur de statliga medel som Region Jämtland Härjedalen beslutar om och de EU-medel som de förvaltande myndigheterna beslutar om skiljer sig åt och därför är det inte alltid möjligt att lösa regional medfinansiering. Tänk på att ta initiativ till tidig fördialog om du funderar på att söka medfinansiering till EU-projekt!

Läs mer om medfinansiering till EU-fonder