Transportinfrastruktur

En väl utbyggd och fungerande och hållbar infrastruktur är avgörande för regional utveckling.

Region Jämtland Härjedalen arbetar därför kontinuerligt med långsiktig planering av satsningar på vägar, järnvägar och flyg, både nationellt och regionalt. Arbetet sker i nära samverkan med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringslivet.

Målet med arbetet är att säkerställa en infrastruktur som bidrar till hållbar utveckling i alla delar av länet och som möjliggör snabba och tillgängliga förbindelser både regionalt, interregionalt och internationellt. Vi ska även arbeta för minskad miljöpåverkan, goda förbindelser för oskyddade trafikanter och för att tillgodose näringslivets ökade transportbehov.