Strukturfondspartnerskapet

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom Regionalfonden och Socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap. Västernorrland och Jämtland Härjedalen bildar tillsammans programområdet Mellersta Norrland och är ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland består av 19 ledamöter. Det är förtroendevalda från kommuner och regioner i respektive region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, intresseorganisationer, näringsliv, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och universitet och högskolor. Regeringen utser partnerskapets ordförande och Region Västernorrland är värd för partnerskapets sekretariat.


Det är Tillväxtverket som förvaltar Regionalfonden (ERUF) och Svenska ESF-rådet som förvaltar Socialfonden (ESF+). Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att prioritera bland de ansökningar som inkommer till de två strukturfonderna och som godkänns av de förvaltande myndigheterna. Innan strukturfondspartnerskapet gör sin prioritering sker samråd med de aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret (Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen).

Strukturfondspartnerskapets prioritering är bindande för de förvaltande myndigheternas fortsatta handläggning. Det betyder att strukturfondspartnerskapet i praktiken beslutar vilka ansökningar som ska beviljas och inte.


Strukturfonderna finns till för att nå EU:s sammanhållningspolitiska mål som syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år. För perioden 2021 - 2027 finns det för Mellersta Norrland cirka 1,4 miljarder SEK i regionalfonden och cirka 380 miljoner SEK i socialfonden.


Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland 2021 - 2027 består av:

Sara Nylund, Region Västernorrland, ordförande
Jonas Andersson, Region Jämtland Härjedalen, vice ordförande
Catarina Espmark, Region Jämtland Härjedalen
Oscar Andersson, Region Västernorrland
Robert Thunfors, Region Västernorrland
Lars-Gunnar Nordlander, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Effie Kourlous, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Erik Lövgren, Kommunförbundet Västernorrland
Ida Stafrin, Kommunförbundet Västernorrland
Elisabeth Kråik, Sametinget
Annica Westerlund, Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen
Daniel Gustavsson, Länsstyrelsen Västernorrland
Michael Boman, Försäkringskassan
Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingen
Anna Olofsson, Mittuniversitetet
Magnus Hallberg, RISE
Roger Lindell, LO
Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige, presidieledamot
Per-Olof Wallberg Persson, Coompanion


Onsdag 12 juni
Onsdag 11 december