Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF

Programområdet Mellersta Norrland består av länen Jämtland och Västernorrland. Programmets insatser ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digitala förbindelser.

ERUF har ett program för Mellersta Norrland som omfattar 1,4 miljarder kronor och gäller till och med år 2027. Programmet beskriver hur pengarna ska användas för ett hållbart och mer konkurrenskraftigt område.

Projekt som beviljas pengar från programmet ska bidra till hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Tillväxtverket är förvaltande myndighet och på Tillväxtverkets hemsida hittar du aktuella utlysningar.

Vill du söka medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen för att matcha medel från ERUF finns aktuell information på vår webbsida om projektmedel.

ERUF-programmet innehåller tre politiska mål med sju specifika målområden:

Tre politiska mål och sju specifika

Ett smartare Europa
1.1 Stärka forskning och innovation. - 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. - 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering. - 1.5 Förbättra den digitala konnektiviteten.
Ett grönare Europa
2.2 Förnybar energi. - 2.6 Cirkulär ekonomi.
Ett mer sammanlänkat Europa
3.1 Utveckla ett hållbart, klimattåligt, säkert och intermodalt TEN-T (järnväg).
Medfinansieras av Europeiska unionen och Tillväxtverket.

Kontakta Region Jämtland Härjedalens strateger enligt nedan om du vill veta mer om något målområde.


Region Jämtland Härjedalen äger tillsammans med Region Västernorrland programmets inriktning. Programmet baseras på strategiska regionala dokument, till exempel en socioekonomisk analys, regionala utvecklingsstrategier (RUS) och innovationsstrategier.

Programmet finns att ladda hem under "Dokument".

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se