Folkhälsorapportering

Folkhälsorapportering utgör på många vis grunden för regionens folkhälsoarbete. Genom folkhälsodata kan vi dels få kännedom om hälsoläget i befolkningen och dels göra behovsanalyser som kan fungera som underlag för politiker och tjänstemän inför prioriteringar och beslut. Särskilt viktigt att beakta i all folkhälsorapportering är de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i länet. Det kan handla om såväl ojämställdhet mellan män och kvinnor som ojämlikhet avseende socioekonomi eller andra faktorer.

Folkhälsoenheten samordnar arbetet för länsgemensamma datakällor inom folkhälsoområdet: Hälsa på lika villkor, Skolelevers drogvanor, Hälsosamtalet i skolan och Nationella patientenkäten. Denna sida visar också andra rapporter inom folkhälsoområdet.

Ambulanspersonal tar prov på sjuk person hemma i sängen.

Nationell patientenkät

Patientupplevelser inom Hälso- och sjukvården

(Kommer inom kort)