2022 års rapport visar - Fortsatta skillnaderna i hälsa mellan länets invånare

Resultatet för länet utifrån folkhälsenkäten Hälsa på lika villkor 2022 visar att det är en större andel män som upplever sin hälsa som god jämfört med kvinnor men kvinnor har bättre levnadsvanor än män. Det är fler yngre än äldre som skattar sin hälsa som god samtidigt är det fler äldre än yngre som skattar gott psykiskt välbefinnande. En positiv utveckling är att det är fler som är fysiskt aktiva.

2022 års rapport Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tabellbilaga 1 Kön, ålder, utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tabellbilaga 2 Kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport på kommunnivå
Berg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bräcke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krokom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ragunda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Åre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Över tid har folkhälsan utvecklats positivt i Sverige, vilket visas bland annat genom ökad medellivslängd och förbättrad självskattad hälsa. Samtidigt syns skillnader mellan olika grupper i samhället exempelvis utifrån utbildningsnivå och ekonomiska förhållanden. Sverige har ett nationellt mål om god och jämlik hälsa för alla och att minska hälsoklyftorna inom en generation. Resultatet för länet visar att på ett antal områden att skillnaderna mellan vissa grupper ökar medan skillnaderna kvarstår på andra områden, detta för att hälsan minskat i de stora grupperna.

Fler unga kvinnor som upplever psykiska besvär
Unga vuxna kvinnor i länet har sedan 2010 haft en negativ utveckling gällande psykiska besvär. Det är en ökad andel som uppger sig vara mycket stressade, som har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest och som rapporterar svåra sömnsvårigheter. Exempelvis har andelen kvinnor 16–29 år som upplever mycket stress ökat från 20 procent 2010 till 35 procent 2022.

Riskkonsumtion av alkohol har utvecklat sig olika beroende på åldersgrupp
Unga vuxna är en grupp som sedan 2010 har haft en positiv utveckling gällande andel som har riskkonsumtion av alkohol, andelen har nästan halverats från 28 procent 2010 till 15 procent 2022. En positiv trend bland unga som även syns på nationell nivå. För de äldre åldersgrupperna i Jämtland Härjedalen har andelen som har riskkonsumtion av alkohol ökat under samma tidsperiod. Åldersgruppen 45–64 år har haft en stegvis ökning från 2010 med 9 procent till 17 procent 2018 och ligger 2022 kvar på samma nivå. Likaså för gruppen äldre mellan 65–84 år finns en ökning mellan 2010 och 2018 för att nu vara kvar på samma nivå.

Inga tendenser på att den negativa utvecklingen för unga vuxna inom området trygghet och sociala relationer är på väg att brytas
Det är en fortsatt negativ utveckling av andelen unga vuxna, främst män som upplever sig ha ett socialt stöd. Även den negativa tendensen bland unga vuxna kvinnor som avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla att bli överfallen visar inga tecken på att brytas, siffran för länet har ökat från 32 till 55 procent mellan 2014 och 2022.

Resultaten ska användas som underlag som kunskap och även för analyser och beslut i syfte att förbättra hälsan för länets befolkning. Framöver kommer även resultat för respektive kommun att presenteras på den här sidan.

För tidigare resultat se HÄR

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syfte är att få en bild av hur befolkningen mår och kunna följa förändringar i hälsa över tid som ska ligga till grund som kunskaps- och beslutsunderlag. Våren 2022 besvarade 4017 personer i Jämtland Härjedalen enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent.