Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården så att den är tillgänglig och används i varje vårdmöte. Det bidrar till att utveckla ett lärande system och göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Tillsammans med Sveriges övriga regioner har Region Jämtland Härjedalen etablerat ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa god vård som är kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Systemet omfattar nationell, sjukvårdsregional samt lokal nivå och sker i samverkan med patient- och professionsföreningar, kommunerna och staten.

Film om nationell kunskapsstyrning:

Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har 26 nationella programområden (NPO) och åtta nationella samverkansgrupper (NSG) startats upp.

Ett NPO/NSG består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. I NSG deltar även SKR med sakkunniga. Uppdraget för NPO/NSG är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält.

I samtliga sex sjukvårdsregioner pågår arbete med att anpassa och utveckla de regionala kunskapsstyrningsorganisationerna för att koppla samman med den nationella. Sjukvårdsregionerna och regionerna anpassar sina kunskapsstyrningsorganisationer till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen.

Länkar nationella programområden och samverkansgrupper:

Nationella programområden (NPO) Länk till annan webbplats.

Nationella samverkansgrupper (NSG) Länk till annan webbplats. Översiktsbild Länk till annan webbplats.

Nationella arbetsgrupper (NAG) Länk till annan webbplats.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med regionerna Västerbotten, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland ett gemensamt samverkansorgan, Norra sjukvårdsregionsförbundet (NRF). Där sker samverkan kring hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och kunskapsstyrning. Det är på sjukvårdsregional nivå som arbetet med de regionala programområdena (RPO) sker. Dessa speglar de nationella programområdena och motsvarar det som tidigare benämndes chefssamråd.

Länkar Norra sjukvårdsregionförbundet:

Kunskapsstyrning | Norra sjukvårdsregionförbundet (norrasjukvardsregionforbundet.se) Länk till annan webbplats.

Kunskapsstyrningsråd

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag är att verka stödjande för det lokala kunskapsstyrningsarbetet. Därtill ska kunskapsstyrningsrådet verka som referensgrupp gällande frågor som berör analyser och implementering av kunskapsstöd som beslutas nationellt.

Utöver detta medverkar kunskapsstyrningsrådet till underlag för beslut, samt utgör stöd- och kontrollfunktion gällande uppföljning av implementering av beslutade kunskapsdokument. Här kan du läsa kunskapsstyrningsrådets uppdrag Länk till annan webbplats..

Huvuddokument som samlar dokument av betydelse för det lokala arbetet i Region Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen finns de dokument som används i kunskapsstyrningen samlade i ett huvuddokument. Målgruppen för dokumentet är ordförande och programägare för lokala programområden, deltagare i lokala programområden, lokala arbetsgrupper och samverkansgrupper samt administrativa stödfunktioner. Använd innehållsförteckningen för att navigera till de olika dokumenten. Dessa nås även externt. Länk till Huvuddokumentet Länk till annan webbplats..