Kompetensförsörjning

Det regionala arbetet med kompetensförsörjning skapar förutsättningar att tillsammans med olika aktörer identifiera, kraftsamla och möta utmaningar inom kompetensförsörjning i länet.

Väl fungerande kompetens­försörjning är nödvändig för att nå hållbar regional utveckling och konkurrens­kraftigt näringsliv. Frågan sträcker sig över ett antal olika politiska ­områden och hanteras av aktörer både på nationell, regional och lokal nivå. Ingen enskild nivå eller aktör kan på egen hand skapa förutsättningar för väl fungerande kompetensförsörjning. Samverkan mellan olika aktörer och nivåer är därför ett måste.

Med regionalt kompetensförsörjningsarbete avses strategiska insatser som bidrar till väl fungerande kompetensförsörjning i näringsliv och offentlig sektor.

För ett län med stora demografiska utmaningar blir kompetensförsörjningen en allt viktigare samhällsfråga att strategiskt samverka och kraftsamla resurserna kring, inte minst när förändringstakten på arbetsmarknaden skruvas upp.

Regionalt kompetensförsörjningsarbete – ett nationellt uppdrag

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling identifierar kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet som ett av fyra strategiska nyckelområden.

Regionerna har uppdrag från regeringen att arbeta med regional kompetensförsörjning. En utpekad uppgift är att tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors kompetensbehov på kort och lång sikt. En annan är att utifrån den regionala utvecklingsstrategin samverka med aktörer i länet för att förbättra förutsättningarna att möta identifierade utmaningar och behov.

Med utgångspunkt i olika underlag och analyser, samt utifrån de ramar som ges av både den nationella och den regionala utvecklingsstrategin, har aktörerna tillsammans definierat vilka områden som behöver utvecklas i vårt län.

Ledningsgrupp för det regionala kompetensförsörjningsarbetet

För att ge riktning och förutsättningar för bred samverkan inom regionalt kompetensförsörjningsarbete finns en ledningsgrupp. Den samlar representanter från Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Samling Näringsliv, Handelskammaren, Jämtlands Gymnasieförbund och folkhögskolorna. Här finns även företrädare från kommunerna: representanter ur regionala nätverk för chefer inom vuxenutbildning och Lärcentrum, respektive för tillväxt- och näringslivschefer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se