Regional kompetensförsörjning

Kollegor som sitter vid ett bord och samtalar.

Det regionala arbetet med kompetensförsörjning skapar förutsättningar att tillsammans med olika aktörer identifiera, kraftsamla och möta utmaningar inom kompetensförsörjning i länet.

Väl fungerande kompetens­försörjning är nödvändig för att nå hållbar regional utveckling och konkurrens­kraftigt näringsliv. Frågan sträcker sig över ett antal olika politiska ­områden och hanteras av aktörer både på nationell, regional och lokal nivå. Ingen enskild nivå eller aktör kan på egen hand skapa förutsättningar för väl fungerande kompetensförsörjning. Samverkan mellan olika aktörer och nivåer är därför ett måste.

Med regionalt kompetensförsörjningsarbete avses strategiska insatser som bidrar till väl fungerande kompetensförsörjning i näringsliv och offentlig sektor.

För ett län med stora demografiska utmaningar blir kompetensförsörjningen en allt viktigare samhällsfråga att strategiskt samverka och kraftsamla resurserna kring, inte minst när förändringstakten på arbetsmarknaden skruvas upp.

Regionalt kompetensförsörjningsarbete

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling identifierar kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet som ett av fyra strategiska nyckelområden.

Regionerna har utifrån lagen om regionalt utvecklingsansvar ett uppdrag att arbeta med regional kompetensförsörjning. Det innefattar att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och att tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.

Med utgångspunkt i olika underlag och analyser, samt utifrån de ramar som ges av både den nationella och den regionala utvecklingsstrategin, har aktörerna tillsammans definierat vilka områden som behöver utvecklas i vårt län.

Samverkan – en framgångsfaktor

För att skapa förutsättningar för bred samverkan inom regionalt kompetensförsörjningsarbete finns ett partnerskap för regional kompetensförsörjning. Gruppen samlar representanter från olika organisationer med uppdrag och perspektiv som kan bidra till länets kompetensförsörjning. Här ingår representanter från Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Samling Näringsliv, Handelskammaren, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund och folkhögskolorna. Det finns även ett par företrädare från kommunerna: med en representant från regionalt nätverk för chefer inom vuxenutbildning/Lärcentrum och en från regionalt nätverk för tillväxt- och näringslivschefer.

Samarbete sker även med många andra aktörer som på olika sätt har uppdrag som kan bidra till kompetensförsörjningen på regional nivå.

Två män på en industriarbetsplats.