Ansök om medfinansiering

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om medfinansiering till projekt.

Ta kontakt med en beredningshandläggare redan innan en ansökan skickas in via Min Ansökan. En fördialog om projektidén grundar för att du inte lägger tid på att skriva en projektansökan med aktiviteter och upplägg som inte går att stödja med den typ av medel som vi hanterar. Fördialogen är dock ingen garanti på att stöd sedan beviljas. Ett avslag kan exempelvis grunda sig på strategiska prioriteringar, legala krav eller att det inte finns tillgång till medel.

Beslutsdatum

Det är oftast regionala utvecklingsnämnden som beslutar om projektstöd. Beslutsunderlaget ska vara klart flera veckor innan nämndens sammanträde och då måste handläggningen av ärenden vara klart. Därför måste din ansökan om projektstöd ha skickats in via Min Ansökan många veckor före sammanträdet. Vilka datum som gäller ser du nedan.

I de fall medfinanseringsbeloppet är lägre än 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att fatta beslut på delegation.

Medfinansiering till EU-projekt (Europeiska regionala utvecklingsfonden inklusive Interreg, Europeiska Socialfonden) beslutas vanligtvis av Regionala utvecklingsnämnden oavsett sökt belopp.

Medfinansiering till Leader-projekt beslutas alltid på delegation, oavsett sökt belopp.

Skriv tabellbeskrivning här

Utlysning öppnar

Utlysning stänger

Beslutsdatum,
Regionala
utvecklingsnämnden (RUN)

Stängd
Regionala projekt

2024-06-16

2024-09-17

Öppen
Regionala projekt

2024-08-04

2024-10-15

Öppen
Medfinansiering till ESF+

2024-09-13

2024-11-19

Öppen
Medfinansiering till Interreg NPA

2024-09-15

2024-11-19

2024-08-12
Medfinansiering till ERUF

2024-09-13

2024-11-19

2024-08-12 Medfinansiering till Interreg Aurora- småskaliga projekt

2024-09-06

2024-11-19

2024-08-15
Medfinansiering till Interreg Sverige/Norge

2024-09-15

2024-11-19

2024-09-09
Medfinansiering till Interreg Aurora-genomförandeprojekt

2024-10-07

2024-12-17

Öppen
Regionala projekt

2024-10-13

2024-12-17

Interregprogrammen har olika datum för inlämning och beslut. Utgå från tabellen ovan om du behöver beslutad regional medfiansiering innan Interreg-beslutet fattas.

Den strategiska ramen

Projektet måste bedömas bidra till såväl genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional utveckling som den regionala utvecklingsstrategin och mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.

Det strategiska ramverket beskrivs här

Den legala ramen

Enligt förordningen måste ansökan lämnas in skriftligen. Det sker genom den nationella e-tjänsten Min Ansökan. Svara utförligt på alla i frågor i frågeformuläret.

En ansökan om projektstöd ska innehålla en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan. Det ska även särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt och utveckling utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet.

Projektstöd får inte finansiera ordinarie verksamhet eller driftsrelaterade kostnader. Därför är det viktigt att ansökan beskriver hur gränsdragningen mellan ordinarie verksamhet och projektet görs, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Förordningen säger också att projektet får innehålla kostnader för att anställning personal och ta övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet. I Region Jämtland Härjedalens allmänna villkor för projektstöd framgår tydligare vilka kostnadsslag som är godkända i ett projekt.

Om ett projekt ska rikta någon form av stöd till företag som deltar i aktiviteter måste det tydligt framgå hur detta är tänkt att ske. Fördjupat stöd till enskilda företag får inte beviljas som projektstöd. Om det är fråga om allmänna främjandeinsatser till deltagande företag, såsom öppna inspirationsföreläsningar eller workshops där företag har dialog och lär av varandra, är dock möjligt att stödja med legal grund i den förordning som styr projektstöd. Om du har en projektidé där företag deltar i aktiviteter och får någon form av konsultativt stöd eller rådgivning för att stärka konkurrenskraften behöver det hanteras och beslutas som företagsstöd. är extra viktigt att ha fördialog om den typen av projektupplägg.

Den ekonomiska ramen

Stöd kan bara beviljas i mån av tillgång till medel. Alla projekt bedöms utifrån kostnadseffektivitet. En bedömning görs även av om annan finansiering är bättre lämplig att finansiera projektet och vi lotsar vidare till annan utvecklingsfinansiering. Det är högt söktryck på medlen och vi ska använda dem smart och gärna som medfinansiering till annan offentlig finansiering från EU-fonderna eller nationellt.

Läs de styrande dokumenten

Börja med att läsa den nationella strategin för hållbar regional utveckling och säkerställ att din projektidé passar i ett strategiskt prioriteringsområde. Läs även den regionala utvecklingsstrategin, de mål och prioriteingar som finns för den regionala utvecklingspolitiken samt programmet för smart specialisering. Då får du koll på det strategiska ramverket.

Projekt bedöms även utifrån hur de bidrar till utveckling av styrkeområden för "smart specialisering". En del projekt har tydlig koppling till ett visst styrkeområde och andra bygger mer grundläggande förutsättningar för regional utveckling. Varje projekt ska kategoriseras utifrån på vilket sätt det bidrar till utveckling av ett eller flera styrkeområden. Läs programmet för smart specialisering och beskriv om och i så fall på vilket sätt projektet har betydelse för styrkeområdenas utveckling.

Utgå ifrån en tydlig problembeskrivning

I ansökan ska du beskriva vilket problem i form av en samhällsutmaning som projektet ska lösa. Tänk på att göra hänvisningar till de utmaningar och utvecklingsområden som lyfts i strategierna. Var tydlig med hur projektet bidrar till omställningen till en hållbar regional utveckling.

Projekt med deltagande företag

Om projektet riktar sig till företag som ska delta i olika typer av aktiviteter är det viktigt att målgruppen beskrivs på ett tydligt sätt och hur projektet är relevant för näringslivets utveckling. Företag inom en eller flera branscher ska vara direkt eller indirekt målgrupp för projektets aktiviteter. Var tydlig med målgruppens avgränsning.

Projektstöd som riktas till deltagande företag måste vara av allmänfrämjande karaktär. Om ett projekt har deltagande företag som får stöd "på djupet" till exempel via konsultativ rådgivning måste det stödet beviljas som företagsstöd till företagen. Det är därför extra viktigt med fördialog i projekt som har deltagande företag.

Tydlig aktivitetsplan

Ansökan ska innehålla en tydlig aktivitetsplan som beskriver vad som ska genomföras under projekttiden och vilka kostnader som uppstår vid genomförandet.

Beskriv aktiviteterna på lagom nivå. Om en aktivitet i projektet exempelvis är att genomföra en konferens ska syftet med konferensen beskrivas, men det behöver inte vara specificerat exakt var konferensen kommer att hållas eller vilka som ska vara föreläsare. Det är dock viktigt i budgetarbetet för projektet att ramarna för genomförandet har definierats, annars blir det svårt att budgetera.

Tydlig avgränsning från ordinarie verksamhet

Ett projekt ska vara avgränsat i fråga om ekonomi och personella resurser. Kostnaderna ska särredovisas. Det är viktigt att ansökan beskriver hur projektet avgränsas från ordinarie verksamhet och även till andra projekt om organisationen driver om det är aktuellt.

Resultatkedja och indikator för uppföljning

Projekt ska följas upp och utvärderas. Det finns en nationell struktur för resultatkedjor och indikatorer. Vilken resultatkedja som projektet passar i och vilken indikator det ska följas upp på behöver inte anges i ansökan om projektstöd, utan det bedömer den som är ansvarig handläggare i dialog med projektaktören. Tänk dock på att skriva ansökan så att projektet på ett tydligt sätt passar in i någon av följande resultatkedjor:

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur
- Antal genomförda investeringar i antal och SEK

Utveckling av kunskap, strategier och planeringsunderlag
- Följs med indikatorn Antal framtagna planerings-/kunskapsunderlag

Utveckling av stödstrukturer
- Följs med indikatorn Antal deltagande organisationer

Allmänna främjandeinsatser för företag
- Följs med indikatorn Antal deltagande företag

Undvik personuppgifter i ansökan

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i lägesrapporten. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. Exempelvis behöver en tilltänkt projektledares namn inte skrivas i ansökan.

Om personuppgifter måste anges ska det endast handla om uppgifter som är relevanta rapporteringen och undvik att ange personuppgifter i löptext. Informera de personer som uppgifterna handlar om att de finns omnämnda i dokumentet och säkerställ att det är godkänt av dem.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utformning av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan. Denna budgetfil behöver alltså inte skickas in med ansökan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planerings- & ändringsbudget RJH.xlsx Excel, 142.2 kB. 142.2 kB 2023-09-28 20.21

Medfinansiering till EU-projekt

  • Ta tidig kontakt med en handläggare hos oss om du funderar på regional medfinansiering till EU-projekt. Fördialog behövs alltid i denna typ av ärenden. Vi måste bland annat reda ut om det finns aktiviteter i projektet som riktar fördjupat stöd direkt till enskilda företag eftersom det ställer särkilda krav på Region Jämtland Härjedalens eventuella medfinansiering.
  • Skriv fram ett utkast på projektansökan där där syfte, målgrupp samt utkast till aktivitetsplan och budget framgår. Region Jämtland Härjedalen har ingen särskild blankett för detta. Formatet spelar ingen roll så länge informationen finns.
  • Sammankalla gärna ett gemensamt möte för fördialog med oss och den andra tänkta medfinansiären, det vill säga den förvaltande myndigheten för de EU-medel du också tänkt söka.

Gäller din ansökan stöd till bredbandsbygge?
Läs mer om regional medfinansiering till investering i bredband

  • Alla ansökningar till Region Jämtland Härjedalen skickas in via www.minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Söker man medfinansiering till sitt EU-projekt från flera finansiärer måste en ansökan skickas in till varje finansiär.
  • Samma ansökan skickas till samtliga medfinansiärer (projektnamn, budget, aktivitetsplan) men olika medfinansiärer kan ställa olika frågor i Min ansökan.
  • På Region Jämtlands Härjedalens hemsida finns budgetmallar att ladda ned. Använd dessa när ni bygger er budget.
  • För teknisk support gällande Min ansökan, kontakta Tillväxtverket. 08-6819100 Tillväxtverket har även ett kontaktformulär för tekniska frågor – detta hittar du via www.minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Vid medfinansiering till projekt som även söker stöd från Regionalfonden och Socialfonden finns möjlighet till upp till 60 procent av stöd för utgifterna för projekt.
  • Om ditt projekt omfattas av stadsstödsregelverket kan regelverket kring maximal offentlig finansiering se annorlunda ut.
  • Region Jämtland Härjedalen beviljar stöd baserat på en specificerad kostnadsbudget och betalar ut stöd efter redovisning av faktiska utgifter för projektet.

Hållbara projektstöd

I ansökan om projektstöd ska du beskriva hur hållbarhetsdimensionerna är integrerade i projektet. Du ska kunna beskriva hur projektet bidrar till ekonomisk, social och milömässig/ekologisk hållbarhet. Detta relaterar till genomförandet av Agenda 2030. Vi har tagit fram en vägledning som beskriver målen i Agenda 2030 och hur de kopplar an till vår regionala utvecklingsstrategi. Den kan vara till hjälp vid framskrivning av projektansökan.

Läs hållbarhetsvägledningen