Ansök om medfinansiering

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om medfinansiering till projekt.

Ta kontakt med en beredningshandläggare redan innan en ansökan skickas in via Min Ansökan. En fördialog om projektidén grundar för att du inte lägger tid på att skriva en projektansökan med aktiviteter och upplägg som inte går att stödja med den typ av medel som vi hanterar. Fördialogen är dock ingen garanti på att stöd sedan beviljas. Ett avslag kan exempelvis grunda sig på strategiska prioriteringar, legala krav eller att det inte finns tillgång till medel.

Beslutsdatum

Det är oftast regionala utvecklingsnämnden som beslutar om projektstöd. Beslutsunderlaget ska vara klart flera veckor innan nämndens sammanträde och då måste handläggningen av ärenden vara klart. Därför måste din ansökan om projektstöd ha skickats in via Min Ansökan många veckor före sammanträdet. Vilka datum som gäller ser du nedan.

I de fall medfinanseringsbeloppet är lägre än 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att fatta beslut på delegation.

Medfinansiering till EU-projekt (Europeiska regionala utvecklingsfonden inklusive Interreg, Europeiska Socialfonden) beslutas vanligtvis av Regionala utvecklingsnämnden oavsett sökt belopp.

Medfinansiering till Leader-projekt beslutas alltid på delegation, oavsett sökt belopp.

Skriv tabellbeskrivning här

Tidigaste ansökningsdatum

Senaste
ansökningsdatum

Beslutsdatum,
Regionala
utvecklingsnämnden (RUN)

Stängd

2024-03-10

2024-05-14

Medfinansiering till ESF

Stängd

2024-03-15

2024-05-14

Medfinansiering till ERUF

Stängd

2024-03-19

2024-05-14

Stängd

2024-04-07

2024-06-11

Öppen

2024-06-16

2024-09-17

Öppen

2024-08-04

2024-10-15

Interregprogrammen har olika datum för inlämning och beslut. Utgå från tabellen ovan om du behöver beslutad regional medfiansiering innan Interreg-beslutet fattas.

Det finns både en legal ram och en strategisk ram för vad som kan stödjas med projektstöd. En annan utgångspunkt är att stöd bara kan beviljas i mån av tillgång till medel.

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är styrande för vad projektstöd får användas till.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskriver vilka prioriteringar som finns på regional nivå.

Det är förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som definierar vad som får stödjas som projekt.

 • Börja med att läsa den nationella samt den regionala utvecklingsstrategin inklusive programmet för smart specialisering.
 • I ansökan ska du beskriva vilket/vilka problem projektet vill lösa. Gör hänvisningar till de utmaningar som lyfts i strategierna.
 • Smart specialisering handlar om att hitta regionala styrkeområden att samlas kring. Projekten följs upp både regionalt och nationell utifrån hur de bidrar till kraftsamling inom utpekat styrkeområde. Beskriv hur projektet bidrar till utveckling inom ett eller flera styrkeområden. Varje projekt ska kategoriseras utifrån hur det bidrar till utveckling av ett eller flera styrkeområden. Läs regionens Program för smart specialisering
 • Projeken ska bidra till näringslivets utveckling i regionen. Företag inom en eller flera branscher ska vara direkt eller indirekt målgrupp för projektets aktiviteter. Förklara om ditt projekt riktar stöd direkt till företag och i så fall vilken typ av stöd det handlar om, samt vilken målgrupp företag det handlar om.
 • Regionalt projektstöd får inte riktas till åtgärder som är av sådan karaktär att det handlar om statsstöd till företag. Stöd "på djupet" riktat till enskilda företag kan istället beviljas som företagsstöd till företaget.

  Tillväxtverket har tagit fram en vägledning för statsstöd. Den typ av aktiviteter som vi syftar på ovan ligger i box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler.
  Läs vägledningen för statsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig aktivitetsplan som beskriver vad som faktiskt ska genomföras under projekttiden samt hur det ska genomföras. Om projektet exempelvis ska planera och genomföra en konferens ska syftet beskrivas, men det behöver inte vara specificerat exakt var konferensen kommer att hållas eller vilka som ska vara föreläsare. Du behöver ändå tänka igenom upplägget i stora drag för att kunna lägga in kostnader för genomförandet i budgeten.
 • Projekt ska vara avgränsat i fråga om ekonomi och personella resurser. Vi kräver särredovisning av projektets kostnader. Ansökan ska förklara hur projektet avgränsas till annan verksamhet som ni har inom er organisation.
 • Projekt ska följas upp. Det finns nationella indikatorer för detta och projekt kan bara följas upp på en av dessa. Vi kommer att ha en dialog mer er under handläggningen om vilken indikator och vilket indikatormål som passar ert projekt.
  De nationella indikatorer man kan välja mellan är:

  • Antal deltagande företag
  • Antal deltagande organisationer (exemeplvis kommuner, branschorganisationer och utbildningsaktörer som i sina uppdrag stöttar näringslivets utveckling)
  • Antal framtagna planerings-/kunskapsunderlag
  • Antal genomförda investeringar

Undvik personuppgifter i ansökan

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i lägesrapporten. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. Exempelvis behöver en tilltänkt projektledares namn inte skrivas i ansökan.

Om personuppgifter måste anges ska det endast handla om uppgifter som är relevanta rapporteringen och undvik att ange personuppgifter i löptext. Informera de personer som uppgifterna handlar om att de finns omnämnda i dokumentet och säkerställ att det är godkänt av dem.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utformning av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan. Denna budgetfil behöver alltså inte skickas in med ansökan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planerings- & ändringsbudget RJH.xlsx Excel, 142.2 kB. 142.2 kB 2023-09-28 20.21

Medfinansiering till EU-projekt

Region Jämtland Härjedalen medfinansierar ofta EU-projekt. 2021 startade nya programperioder för de olika EU-fonderna och här kan du läsa mer om program som kan vara aktuella för regional medfinansiering:

Framförallt passar det bra att matcha den regionala medfinansieringen med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden som förvaltas av Tillväxtverket. Här är den regionala medfinansiering mycket viktigt för genomförandet av EU-programmet Mellersta Norrland. Regelverket för hur medlen får användas och logiken kring vilka indikatorer som ska följas vid uppföljning är relativt synkat, dock inte helt överensstämmande. I vissa fall passar det även bra med regional medfinansiering till Interreg-projekt och ESF+-projekt.

Läs mer om de olika EU-fonderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om vad som är särskilt viktigt att tänka på och sådant som är viktigt att veta när det handlar om regional medfinansiering till EU-projekt.

 • Ta tidig kontakt med en handläggare hos oss om du funderar på regional medfinansiering till EU-projekt. Fördialog behövs alltid i denna typ av ärenden. Vi måste bland annat reda ut om det finns aktiviteter i projektet som riktar fördjupat stöd direkt till enskilda företag eftersom det ställer särkilda krav på Region Jämtland Härjedalens eventuella medfinansiering.
 • Skriv fram ett utkast på projektansökan där där syfte, målgrupp samt utkast till aktivitetsplan och budget framgår. Region Jämtland Härjedalen har ingen särskild blankett för detta. Formatet spelar ingen roll så länge informationen finns.
 • Sammankalla gärna ett gemensamt möte för fördialog med oss och den andra tänkta medfinansiären, det vill säga den förvaltande myndigheten för de EU-medel du också tänkt söka.

Gäller din ansökan stöd till bredbandsbygge?
Läs mer om regional medfinansiering till investering i bredband

 • Alla ansökningar till Region Jämtland Härjedalen skickas in via www.minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Söker man medfinansiering till sitt EU-projekt från flera finansiärer måste en ansökan skickas in till varje finansiär.
 • Samma ansökan skickas till samtliga medfinansiärer (projektnamn, budget, aktivitetsplan) men olika medfinansiärer kan ställa olika frågor i Min ansökan.
 • På Region Jämtlands Härjedalens hemsida finns budgetmallar att ladda ned. Använd dessa när ni bygger er budget.
 • För teknisk support gällande Min ansökan, kontakta Tillväxtverket. 08-6819100 Tillväxtverket har även ett kontaktformulär för tekniska frågor – detta hittar du via www.minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbara projektstöd

I ansökan om projektstöd ska du beskriva hur hållbarhetsdimensionerna är integrerade i projektet. Du ska kunna beskriva hur projektet bidrar till ekonomisk, social och milömässig/ekologisk hållbarhet. Detta relaterar till genomförandet av Agenda 2030. Vi har tagit fram en vägledning som beskriver målen i Agenda 2030 och hur de kopplar an till vår regionala utvecklingsstrategi. Den kan vara till hjälp vid framskrivning av projektansökan.

Läs hållbarhetsvägledningen