Ansök om medfinansiering

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om medfinansiering till projekt.

Skicka in ansökan via Min Ansökan: www.minansokan.se

Ta gärna kontakt med en beredningshandläggare redan innan en ansökan skickas in via Min Ansökan. Genom en tidig diskussion om projektidén kan vi reda ut en del viktiga frågeställningar som gör att handläggningen sedan tar kortare tid.  

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om projektstöd

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om projektstöd. Beslutsunderlaget ska vara klart flera veckor innan nämndens möte och därför måste en ansökan om medfinansiering ha skickats in via Min Ansökan ungefär 7 veckor innan mötet för att handläggningen ska hinna klart i tid. Vilka datum som gäller ser du nedan.

I de fall medfinanseringsbeloppet är lägre än 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att ta beslut på delegation. Därför kan "små" ansökningsbelopp hanteras löpande.

Medfinansiering till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
och Europeiska Socialfonden (ESF+)

Regional medfinansiering till de första utlysningarna år 2023 stänger den 16 mars.

Läs mer om ESF+ utlysningarna här
Läs mer om ERUF utlysningarna här

Skriv tabellbeskrivning här

Senaste
ansökningsdatum

Beslutsdatum,
Regionala
utvecklingsnämnden (RUN)

2022-12-15

2023-02-21

2023-01-22

2023-04-04

2023-03-16

2023-05-16

2023-04-09

2023-06-13


 • Börja med att läsa den nationella samt den regionala utvecklingsstrategin inklusive programmet för smart specialisering.
 • I ansökan ska du beskriva vilket/vilka problem projektet vill lösa. Gör hänvisningar till de utmaningar som lyfts i strategierna.
 • Den regionala utvecklingsstrategin för Jämtland Härjedalen innehåller ett program för smart specialisering. Smart specialisering handlar om att hitta regionala styrkeområden att samlas kring. Beskriv hur projektet bidrar till utveckling inom ett eller flera styrkeområden. Varje projekt ska kategoriseras utifrån hur det bidrar till utveckling av ett eller flera styrkeområden.
 • Projeken ska bidra till näringslivets utveckling i regionen. Företag inom en eller flera branscher ska vara direkt eller indirekt målgrupp för projektets aktiviteter. Förklara om ditt projekt riktar stöd direkt till företag och i så fall vilken typ av stöd det handlar om, samt vilken målgrupp företag det handlar om.
 • Regionalt projektstöd bör inte riktas till åtgärder som är av sådan karaktär att det handlar om statsstöd till företag. Stöd "på djupet" riktat till enskilda företag kan istället beviljas som företagsstöd till företaget.

  Tillväxtverket har tagit fram en vägledning för statsstöd. Den typ av aktiviteter som vi syftar på ovan ligger i box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler.
  Läs vägledningen för statsstöd
 • Ansökan ska innehålla en tydlig aktivitetsplan som beskriver vad som faktiskt ska genomföras under projekttiden. Om projektet exempelvis ska planera och genomföra en konferens ska syftet beskrivas, men det behöver inte vara specificerat exakt var konferensen kommer att hållas eller vilka som ska vara föreläsare. Du behöver ändå tänka igenom upplägget i stora drag för att kunna lägga in kostnader för genomförandet i budgeten.
 • Projekt ska vara avgränsat i fråga om ekonomi och personella resurser. Vi kräver särredovisning av projektets kostnader. Ansökan ska förklara hur projektet avgränsas till annan verksamhet som ni har inom er organisation.
 • Projekt ska följas upp. Det finns nationella indikatorer för detta. Vi kommer att ha en dialog mer er under handläggningen om vilka indikatorer och indikatormål som passar ert projekt. De indikatorern man kan välja mellan är:

  • Antal deltagande företag
  • Antal deltagande organisationer (exemeplvis kommuner, branschorganisationer och utbildningsaktörer som i sina uppdrag stöttar näringslivets utveckling)
  • Antal framtagna planerings-/kunskapsunderlag
  • Antal genomförda investeringar
Undvik personuppgifter i ansökan

Undvik att skriva personuppgifter i ansökan om medfinansiering. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. Exempelvis behöver en tilltänkt projektledares namn inte skrivas i ansökan.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utformning av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan. Denna budgetfil behöver alltså inte skickas in med ansökan.

Information om medfinansiering till ERUF

 • Ta kontakt med handläggare på Region Jämtland Härjedalen och övriga tänkta medfinansiärer för att stämma av din projektidé innan ansökan skickas in.
 • Maila in ett utkast på din projektidé där syfte, målgrupp samt preliminär aktivitetsplan och budget framgår.
 • Maila med fördel samma underlag till Region Jämtland Härjedalen, som ni skickar till övriga medfinansiärer. Exempelvis har Tillväxtverket en mall för tidig projektidé när det kommer till ERUF-projekt.

Gäller din ansökan stöd till bredbandsbygge?
Läs mer om regional medfinansiering till investering i bredband

 • Alla ansökningar till Region Jämtland Härjedalen skickas in via www.minansökan.se Söker man medfinansiering till sitt EU-projekt från flera finansiärer måste en ansökan skickas in till varje finansiär.
 • Samma ansökan skickas till samtliga medfinansiärer (projektnamn, budget, aktivitetsplan) men olika medfinansiärer kan ställa olika frågor i Min ansökan.
 • På Region Jämtlands Härjedalens hemsida finns budgetmallar att ladda ned. Använd dessa när ni bygger er budget.
 • För teknisk support gällande Min ansökan, kontakta Tillväxtverket. 08-6819100 Tillväxtverket har även ett kontaktformulär för tekniska frågor – detta hittar du via www.minansökan.se

 • Vid medfinansiering till projekt som även söker stöd från ERUF finns möjlighet till upp till 60 procent av stöd för utgifterna för projekt.
 • Medfinansiering från de olika EU-programmen ser lite olika ut. Titta på programmens hemsidor för mer information. Läs mer om de olika programmen här.
 • Om ditt projekt omfattas av stadsstödsregelverket kan regelverket kring maximal offentlig finansiering se annorlunda ut.

  Läs Tillväxtverkets vägledning för statsstöd

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se