Kommersiell service

Det ska gå att leva, verka och utvecklas i hela länet. Vårt arbete med stöd till kommersiell service handlar det ska finnas tillgång till dagligvaror och drivmedel på landsbygder. Tillgången till kommersiell service av olika slag har stor betydelse för att möjligheten att bo och driva företag i hela länet.

Det finns olika typer av ekonomiskt stöd som ska bidra till kommersiell service. Region Jämtland Härjedalen är ansvarig för att hantera några av dessa stödtyper. På denna sida får du en översikt. Mer utförlig information om stöd till kommersiell service finns att läsa på Tillväxtverkets webbsida.

Stöd för serviceutveckling - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Hemsändningsbidrag

Kommunerna kan söka hemsändningsbidrag. Bidrag kan lämnas i områden där servicen är gles och syftar till att upprätthålla en försörjning med dagligvaror som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Särskilt driftsstöd

Den som äger ett försäljningsställe kan söka kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Definitioner relevanta för denna stödtyp

Servicebidrag

Servicebidrag kan om det finns särskilda skäl beviljas av Region Jämtland Härjedalen lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Stöd till korrosionsskydd för drivmedelsstationer

Kan lämnas för att bygga om eller byta ut rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska. Ombyggnationen eller bytet av rörledningar ska vara nödvändig för att säkerställa det skydd mot korrosion som krävs enligt gällande föreskrifter. Det är den som äger rörledningarna för ett försäljningsställe för drivmedel som kan ansöka om stöd.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan lämnas för ny-, till-, ombyggnad eller större reparation av lokal som behövs för verksamheten och för inredning och utrustning i sådan lokal. Investeringsbidrag kan även erhållas för kompetensutveckling.

Alla ovan stöd söks via Tillväxtverkets sida Min Ansökan (minansokan.se)


Remissutgåva
Regionalt serviceprogram 2023-2030

Region Jämtland Härjedalen har fastställt en remissutgåva av förslag till regionalt serviceprogram 2023-2030.
Under fliken Regionalt serviceprogram 2023-2030 finns remissutgåvan inklisive bilagor.

Synpunkter på remissutgåvan lämnas senast den 31 mars 2023 till region@regionjh.se eller Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.

Ange diarienummer RUN/536/2021 på yttrandet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se