Jord skog och vatten

Regionens platsbundna naturtillgångar är viktiga och kommer att få ännu större betydelse framöver. Företag inom styrkeområdet jord, skog och vatten samt tillhörande förädling finns i hela länet och är en förutsättning för levande landsbygd.

De stora skogstillgångarna i Jämtlands län ger skogsbruket en särskilt viktig roll för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Här finns en stark entreprenörskultur och duktiga förädlande företag i form av bland annat sågverk, hyvlerier, pelletstillverkning och trähusfabrikanter. Dessa genererar arbetstillfällen över hela länet och bidrar till att skapa förädlingsvärden både inom- och utomläns. En aktivt brukad skog fungerar som kolsänka och bidrar därmed till minskad klimatpåverkan, samtidigt som den stöder bevarandet av biologisk mångfald.

Våra naturtillgångar kommer att få ännu större betydelse för högkvalitativ och hållbar produktion av livsmedel, både för självförsörjning och export. Två tredjedelar av länets jordbruksmark används till livsmedelsproduktion och här finns goda möjligheter att öka produktionen. Många företag som bedriver lantbruk har också annan verksamhet, såsom exempelvis skog eller entreprenad, vilket skapar naturliga korsbefruktningar mellan näringar som gynnar förnyelse samt ekonomisk utveckling.