Projekt Hållbar tillväxt

Här hittar du information om pågående regionala utvecklingsprojekt som regional utveckling och området Hållbar tillväxt just nu driver. Insatser som ryms inom ramen för Energikontoret Jämtland Härjedalen hittar du här 

En attraktiv region

”En attraktiv region” ska främja samverkan som underlättar rekrytering och bidrar till att tillgodose näringslivets och offentlig sektors behov av kompetens. Ett mål är också att öka antalet invånare i länet, och att skapa en gemensam plattform och process för att ta emot, välkomna och integrera nyinflyttade.

Projektet genomförs 2020-2023 som ett samarbetsprojekt där Region Jämtland Härjedalen har projektansvaret. Utöver regionen ingår länets kommuner, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB och Samling Näringsliv. Projektet finansieras med statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen samt delfinansieras av Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft.

Projektets mål är att locka fler att bosätta sig och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet är också att skapa ett etablerat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, för att effektivt arbeta för att attrahera arbetskraft inom viktiga kompetensområden.

Projektet drivs under parollen ”Ta steget” där den regionala inflyttarportalen tasteget.nu inspirerar och informerar om livet i Jämtland Härjedalen >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Projektledare Sara Larsson
Telefon: 063-14 65 72

Ramprojekt för cirkulär omställning

Inom detta ramprojekt beviljar Region Jämtland Härjedalen företagsstöd med syftet att främja små och medelstora företags cirkulära omställning. På så sätt bidrar ramprojektet till att affärsmodeller och produktionsprocesser anpassas till ett cirkulärt förhållningssätt och att fler företag involveras i cirkulära resursflöden. Effekten av företagens omställning blir exempelvis att restavfall från produktionsprocesser minimeras, resursanvändningen effektiviseras och till att innovationer för cirkulär omställning utvecklas.

Målgruppen är små (inklusive mikro) och medelstora företag med registrerat arbetsställe i Jämtlands län. Ingen avgränsning finns avseende bransch. Både tjänste- och varuproducerande företag och alla bolagsformer kan komma i fråga för stöd.

Projektet pågår 2024–2027 och finansieras med medel från Europeiska Regionalfonden samt statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1).

Kontaktperson:

Projektledare Carl Nordenberg

Carl.nordenberg@regionjh.se

Telefon: 063-14 65 69

Rätt och effektiv kompetens

Rätt och effektiv kompetens är ett projekt som syftar till att bedriva utveckling som främjar användandet av validering som verktyg för omställning och kompetensförsörjning i länet. Projektets huvudfokus handlar om att etablera en regional struktur för validering så att effektiva och kvalitetssäkrade kompetensförsörjningskedjor kan underlättas på olika håll i länet och inom olika branscher eller kompetensområden. Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket och medfinansiering från statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen.

Projektet genomförs 2022-2024. 


Kontaktperson:

Projektledare Ivar Nilsson

Telefon: 063 – 14 65 96

Projekt Mittstråket 2.0

Projektet är ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Krokoms kommun. Insatser inom projektet ska bidra till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider. I Projektet ska flera investeringar på Mittbanan genomföras som kommer bidra till ökad kapacitet och redundans, höjd trafiksäkerhet och hastighet på Mittbanan.

Några exempel på investeringar som ska göras är förbättrad bytespunkt i Nälden, bortbyggande av osäkra plankorsningar längs med två sträckor och åtgärder som minskar risk för störningar och ger tidsvinster. Projektet innehåller även insatser för att främja överflyttning av gods från väg till järnväg, t.ex. genom att arrangera dialogsamtal kring etableringen av omlastningscentral kring Östersund och genom att göra insatser för att främja nyttjandet av den nya logistikparken i Sundsvall. Projektet innehåller också insatser för att förbättra persontransporter, som dialog och utredningar kring bytespunkter och mobilitetstjänster. Flertalet utredningar kommer genomföras för att göra framtida insatser mer mogna för genomförande, bland annat utredningar kring förbättrade bytespunkter längs med Mittbanan samt analyser kring flöden av gods. Insatserna ska bidra till att öka göra Mittbanan mer attraktiv för gods- och persontransporter.

Projektet pågår 2023-2027 och finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Projektägare är Region Jämtland Härjedalen och projektpartner är Trafikverket samt Krokoms kommun. Trafikverket och Krokoms kommun medfinansierar insatser de ska genomföra. Total budget är 285 miljoner kronor.

Läs mer om Projekt Mittstråket 2.0 här: Projekt Mittstråket 2.0 – Mittstråket (mittstraket.se) Länk till annan webbplats.


Kontaktperson:

Projektledare Catharina Utanskog

catharina.utanskog@regionjh.se