Jämställdhet och jämlikhet

Denna sida visar stödinformation inom arbetet med jämställdhet och jämlikhet inom Region Jämtland Härjedalen.

I Region Jämtland Härjedalens värdegrund fastställs respekten för alla människors lika värde och vikten av en helhetssyn, både på regionen och för dem regionen är till för. För att uppnå detta är jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet nödvändigt inom samtliga verksamheter.
Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ska införlivas i beslutsfattande, planering, finansiering och tillhandahållandet av all verksamhet som organisationen bedriver.

Med jämställdhet avses att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämlikhet avser alla människors lika värde, oavsett vem du är. En särskild grupp utgörs av de nationella minoriteterna vars möjlighet att använda och möta det egna språket respektive kulturen ska främjas.

 

Region Jämtland Härjedalen ska i sin verksamhet och som arbetsgivare vara ett föredöme när det gäller demokrati, jämställdhet och jämlikhet. Flerfaldig diskriminering, direkt liksom indirekt och andra missgynnanden ska motverkas. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna utgör miniminivån för regionens arbete med en jämställd och jämlik verksamhet.

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska ingå som en naturlig del i regionens lednings-, kärn- och stödprocesser. I relevanta fall ska även de nationella minoriteternas rättigheter beaktas.

Inriktning och mål för regionens arbete med jämställd och jämlik verksamhet utgår från Regionplanen, Policy om jämställdhet och jämlikhet samt CEMR-deklarationen.

Generell process jämställd och jämlik verksamhet

Jämställdhet och jämlikhet


Jämställdhet och jämlikhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (finns på Kompetensportalen)

Denna webbutbildning ger en introduktion till jämställdhet och jämlikhet, så att vi kan bli bättre på att ha med det i vår vardag i Region Jämtland Härjedalen. Målet för vårt arbete är att länet ska ha en positiv utveckling och en jämställd och jämlik tillväxt.

Webbutbildningen innehåller tre block.
- Block 1 ger introduktion till jämställdhet och jämlikhet.
- Block 2 handlar om diskrimineringsgrunder och block 3 härskartekninker.
- För det fortsatta jämställd, - jämlikhetsarbetet finns det efter block 3 både fördjupningsmaterial och frågor som underlag till diskussion på Era APT:n.