Miljöledning och miljöcertifiering

Region Jämtland Härjedalen är som det första, dåvarande landstinget, i Sverige certifierat enligt ISO 14 001 och registrerat enligt EMAS sedan 2005. Samtliga verksamheter omfattas av miljöledningssystemet, med undantag för styrelser, stiftelser och bolag som Region Jämtland Härjedalen äger eller deltar i.

Regionens miljöledningssystem
Syftet med ett miljöledningssystem är att systematisera och förbättra miljöarbetet inom Region Jämtland Härjedalen. Regionens verksamheter berörs på många olika sätt av miljölagstiftningen och systemet ska underlätta arbetet med att följa lagstiftningen. Miljöledningssystemet utgår ifrån miljöpolicyn, vilken beskriver regionens ambitioner på miljöområdet. Utifrån miljöpolicyn tas miljömål fram, vilka konkret beskriver vad som ska göras för att miljöarbetet i regionen ska förbättras. Rutiner finns för avfalls- och kemikaliehantering, transporter av farligt gods, entreprenörer mm. Alla rutiner finns samlade på regionens interna hemsida.

Förbättringsarbete
Grundidén med ett miljöledningssystem är att miljöarbetet ständigt ska förbättras och att ledningen ska fatta beslut som leder till miljöförbättringar. Det genomförs interna och externa revisioner, med syfte att finna brister och åtgärda dessa.

Miljöcertifiering
Region Jämtland Härjedalen har valt att certifiera och registrera sitt system enligt ISO 14 001 och EMAS. Vid en certifiering blir systemet granskat av en utomstående miljörevisor, vilken granskar att regionensmiljöledningssystem lever upp till kraven i ISO 14 001- och EMAS- standarderna.

ISO 14001
EMAS  S-000261