Tillgänglighetsredogörelse för www.regionjh.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för Region Jämtland Härjedalens webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister

Vi strävar efter att www.regionjh.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälp­medel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA .

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Webbsändningar från regionfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning.
  • Det finns multimediainnehåll som saknar undertexter och syntolkning.
  • En del tabeller på webbplatsen saknar idag tabellbeskrivningar.
  • Det finns en del CSS-filer på webbplatsen som fortfarande har validerings­varningar.
  • Det finns flera e-tjänster och system som du når via www.regionjh.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Detta är oftast system som vi inte själva äger eller kan justera i. Krav på tillgänglighet kommer att ställas vid kommande upphandlingar av system.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG fullt ut vad gäller exempelvis kontraster och formatering. Arbete pågår för att åtgärda tillgänglighets­bristerna.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) anmälningsfunktion

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se