Upphandlingsenheten byter namn

From 1 juli byter Upphandlingsenhetens namn till Inköp och upphandling och  nu flyttas fokus till att arbeta med ett strategiskt helhetsperspektiv för Region Jämtland Härjedalen.

Under 2017 genomfördes en genomlysning av hela inköpsprocessen i Region Jämtland Härjedalen i syfte att få fram möjliga besparingar, effektiviseringar och en optimal inköpsorganisation.

Utifrån de åtgärdsförslag som togs fram beslutades om att Upphandlingsenheten byter namn till Inköp och upphandling och får ett utökat mandat att arbeta med ett strategiskt helhetsperspektiv och för alla delar i inköpsprocessen dvs. planering, genomförande och uppföljning. Namnbytet visar på ett utökat mandat för inköp och inte enbart upphandling.

Enhetens nya uppdrag blir att ”med Lagen om offentlig upphandling(LOU) som grund, bidra till ett bättre ekonomiskt resultat för regionen genom att kostnadseffektivt, hållbart och med kvalitet, framgångsrikt göra bra affärer”.

Som ett resultat av genomlysningen kommer en rad aktiviteter att påbörjas under hösten 2018.

Inköpsprocessen
En tydlig inköpsprocess tas fram för hela Region Jämtland Härjedalen, från behov till faktura samt ansvar och roller i processen.

Inköp
Etablering av en inköpsfunktion inom enheten påbörjas och ska vara ett stöd till kunderna, hjälpa till vid beställningsförfarandet och säkerställa att vi köper från de avtal vi har.

E-handel
Arbetet med att införa e-handel på bred front ska prioriteras. E-handel är den del av den offentliga inköpsprocessen som rör beställning, leverans och fakturahantering. Övergången till e-handel kommer att göras fortlöpande med de leverantörer som regionen har avtal med.