Hälsofrämjande arbete

På denna sida finns stödinformation inom arbetet med prevention och behandling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Sidorna visar stödinformation inom arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor efter Socialstyrelsens riktlinjer och kunskapsstyrningen. Aktuella riktlinjer, arbete och metoder. Utbildningsrekommendationer samt var patienterna kan hänvisas till för mer kunskapsinhämtning.

Till respektive sida se vänsterspalten eller tryck nedan:
Tobak
Alkohol
Fysisk aktivitet
Matvanor

På denna sida finns arbetsstöd för dig som jobbar med riktade hälsosamtal.

I linje med primärvårdens uppdrag att arbeta hälsobefrämjande ska hälsosamtal införas från 2021. Det blir ett viktigt inslag i det sjukdomsförebyggande arbetet, för tidig upptäckt av sjukdom och som en åtgärd som kan bidra till jämlik hälsa i befolkningen.” (Regionplan 2021-2023).
Syftet med riktade hälsosamtal i Region Jämtland Härjedalen är främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och tidigt upptäcka sjukdom (diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom) samt bidra till jämlik hälsa i befolkningen.

Riktade hälsosamtal genomförs integrerat i primärvården, är befolkningsbaserat och kombinerar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande lågrisk- och högriskstrategi. Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser innebär till stor del att stödja förändringar. Genom riktade hälsosamtal finns goda förutsättningar att starta en förändringsprocess hos individen.

Till sidan se vänsterspalten eller tryck nedan:
Riktade hälsosamtal

Varje år utlyses medel för utvecklingsarbete och metodutveckling inom
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och folkhälsa som alla hälsocentraler i Jämtlands län kan söka. Själva eller i samverkan med andra hälsocentraler. Perioden för utvecklingsuppdragen sträcker sig från höst till och vår. Ansökan är öppen från början av året fram till maj månad.

Syftet med utvecklingsuppdragen är att skapa utrymme för utveckling av metoder inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, samt sprida information och kunskap om dess effekter. Detta tillsammans ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för patienter med ohälsosamma levnadsvanor att förändra sina levnadsvanor.

Till sidan se vänsterspalten eller tryck nedan:
Utvecklingsuppdrag

Johan Börjesson Folkhälsochef
070-5200704
johan.borjesson@regionjh.se

Thomas Andersson
Riskbruk/Alkohol/Spel
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Adam Edler
Folkhälsosamordnare, Samordnare för tobaksprevention, Hälsosamtalet i skolan
adam.edler@regionjh.se
073-8422748

Anna Frisk
Utvecklingsstrateg Psykisk hälsa
063-14 24 14
anna.frisk@regionjh.se

Malin Emmesjö
Psykisk hälsa/Antistigmaprojektet
076-1043062
malin.emmesjo@regionjh.se

Jenny Olsson
Psykisk hälsa/Antistigmaprojektet
073-8227691
jenny.olsson@regionjh.se

Göran Hallman
Folkhälsopolitisk strateg
063-14 65 24, 070-663 85 24
goran.hallman@regionjh.se

Maria Lindgren 
Samordnare sexuell hälsa
063-14 24 68, 070-158 70 72
maria.a.lindgren@regionjh.se

Åsa Mattsson
Samordnare Våld i nära relationer
070-203 60 39
asa.i.mattsson@regionjh.se

Ebba Nordell
Våld i nära relationer
ebba.nordell@regionjh.se

Elisabeth Strömblad
Samordnare för Riktade hälsosamtal
Dietist, främjar goda matvanor
063-14 24 41  070-279 17 75
elisabeth.stromblad@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson
Processledare HFS Hälsofrämjande hälso- sjukvård
Kommunikatör
anna.swanson@regionjh.se

Eva Söderberg
Folkhälsosamordnare,
Samordnare Föräldraskapstöd och Kultur och hälsa
063-14 24 35
eva.soderberg@regionjh.se

Anna Engerström
Samordnare för fysisk aktivitet
anna.engerstrom@regionjh.se

Hanna Viklund
Folkhälsosamordnare, Folkhälsorapportering
063-14 24 89
hanna.viklund@regionjh.se

Daniel Nilsson
Projektledare Invånarmedverkan
daniel.l.nilsson@regionjh.se

Camilla Hansson
Utvecklingsstrateg Nationella minoriteter
063-147622
camilla.hansson@regionjh.se

------------------------------------------------------------

Kompetensteam för migrationshälsa
Carl Persson
073-698 11 61
carl.persson@regionjh.se

Margareta Melin
Undersköterska, Samordningsansvarig för hälsoundersökning migrant
063-14 23 60
margareta.melin@regionjh.se

Mirja Wedin
Distriktsköterska
073-043 87 08
mirja.wedin@regionjh.se

Amjad Abu Leil
Tel: 0730974328
amjad.abu-leil@regionjh.se

Hälsoguider
Akhaza Zekarias
Sonia Kayitaba Mwiza

-------------------------------------------------------------

Anna Kråik Åström (tjänstledig)
Utvecklingsstrateg Samisk hälsa
063-147622
anna.astrom@regionjh.se

Sanna Fjellström (föräldraledig)
Samordnare för fysisk aktivitet
070-250 72 53
sanna.fjellstrom@regionjh.se