MATERIAL HÄLSOBESÖK

Ny personal inom Barnhälsovården

Grunden för tjänstgöring inom barnhälsovården är kunskaper om barns utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. För detta behövs återkommande fortbildning och möjlighet till metodträning och information om ny kunskap (Socialstyrelsen, 2014).

Barnavårdscentraler (BVC) har under 2019 och 2020 års början funnits vid länets samtliga 30 BVC-enheter, varav 6 i annan regi än Region Jämtland Härjedalen. Vid 13 hälsocentraler har Barnhälsovården samverkat med mödrahälsovården, den öppna förskolan samt kommunens förebyggande socialtjänst i en Familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet.

För den enskilda Hälsocentralens deltagande i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2020 krävs kvalifikation i enlighet med Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2020. Antagna vårdgivare, såväl offentliga som privata åläggs att i enlighet med punkt 3.1.8 Barnhälsovård bedriva barnhälsovård, med erbjudande om hälsoövervakningsprogram och föräldraskapsstöd till samtliga barn i åldrarna 0-5 år i länet och deras föräldrar, i enlighet med Riktlinjer för barnhälsovården Jämtlands län (se Lokala vårdprogram och Riktlinjer).

Verksamheten utförs av distriktssköterska/barnsjuksköterska och distriktsläkare/barnläkare. Varje BVC har tillgång till psykolog för konsultation och handledning till personal samt stöd till och behandling av föräldrar och utredning av barn.

I Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovården (1) betonas vikten av teamarbete, hur olika kompetenser verkar synergistiskt i målsättningen att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. Ett team består i första hand av BHV-sjuksköterskan, BHV-läkare samt BHV-psykolog. Andra professioner kan också tillämpas vid behov.

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen