Upplägg och innehåll

Vi erbjuder

 • 21 månaders AT-anställning
 • Övergripande introduktionsvecka
 • Klinikspecifik introduktion inför varje blockstart
  med tydligt fokus på AT-roll och akutsjukvård
 • Gemensam traumadag under kirurgblocket
 • Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp. Träffas minst en gång i månaden för att diskutera allmänna frågor, till exempel läkarrollen, besvärliga arbetssituationer, med mera
 • Gemensamma utbildningsdagar 1 gång per månad (10 ggr/år) för hela AT-gruppen med bland annat grupphandledning, föreläsningar och seminarier. Dagen avslutas med arbetsplatsträff (APT)
 • Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under primärvårdsplaceringen
 • Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Blocken innehåller:

 • 6 månader internmedicin
  där det ingår 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin
 • 6 månader opererande specialiteter
  3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi
 • 3 månader psykiatri
 • 6 månader allmänmedicin

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen. Under primärvårdsplaceringen finns möjlighet att auskultera på valfri(a) klinik(er) under sammanlagt 6 dagar.

Tjänstgöringen inom slutenvård görs vid sjukhuset i Östersund och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet. Möjlighet finns till tjänstgöring antingen i centrala Östersund eller vid någon av våra hälsocentraler i glesbygden upp till 25 mil från staden.

Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar. Hos oss kommer du att utveckla dina kliniska färdigheter som läkare genom att möta många patienter. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Det märks om du är borta från jobbet. Du kan komma att utmanas genom att ha självständiga nattjourspass men självklart med ett bra stöd. Det är viktigt att du är beredd och känner dig trygg med att ställas inför uppgiften att ha självständiga jourer om du söker AT-tjänstgöring inom vår region.