Återetablering av primärvården i Hammerdal

I och med att hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan fastställts under gårdagens nämndsmöte är det nu beslutat att primärvården i Hammerdal kommer att återetableras under 2022.

Det är den utredning om primärvårdens organisation i Östersund som genomfördes under 2019 som har gett underlag för att kartlägga det framtida behovet av hälsocentraler. För att skapa en bättre tillgänglighet och främja en jämlik vård planeras nu för en distriktssköterskemottagning och digital läkarmottagning i Hammerdal.

– Den digitala utvecklingen går rasande snabbt och parallellt har behovet av att förstärka primärvårdens roll i hälso- och sjukvården ökat. Att vi nu etablerar en digital läkarmottagning gör att vi kan utvärdera möjligheten till digital läkarkontakt på mindre orter i kombination med en distriktssköterskemottagning, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården ligger helt i linje med omställningen till en god och nära vård.

– För att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen behöver vi flytta vården från sjukhusen och närmare patienten. Primärvården ska vara kärnan och samspela med övrig sjukvård och kommuner. Användning av digitala lösningar är en förutsättning för att vi komma dit, menar Tom Silverklo, och avslutar;

– Under 2022 ska också beslut fattas om återetablering av hälsocentral i Torvalla samt om nya lokaler för hälsocentralen i Funäsdalen. Utredning ska ske om hur Hälsocentralen i Odensala långsiktigt ska ersättas.

För mer information:
Tom Silverklo (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se