Det här gör vi

På Vuxenhabiliteringen finns samlad kunskap för dig som har behov av fördjupade och samordnade insatser och som därför kan ha behov av ett tvärprofessionellt arbetssätt. Insatserna kan ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer. Vuxenhabiliteringen ansvarar även för uppföljning av personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck, enligt nationella medicinska riktlinjer och registrerar i nationellt kvalitetsregister, CPUP och MMCUP. Liknande uppföljning erbjuds även personer med neuromuskulära diagnoser i behov av habiliterande insatser.
Vuxenhabiliteringens insatser ersätter inte annan hälso- och sjukvård eller habilitering och rehabilitering som man kan få genom annan specialist-sjukvård, primärvård och i kommunen.

Vi ger även råd och konsultation till andra vårdgivare kring funktionsnedsättningar. Kontakta mottagningen direkt för konsultation med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare eller psykolog.


Insatser ges av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog och/eller sjuksköterska/uroterapeut. Vid behov ges även insatser i samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Vuxenhabiliteringen fungerar även som kunskapscentrum och alla som arbetar här håller sig, genom omvärldsbevakning, samverkan och nätverksarbete, ständigt uppdaterade när det gäller aktuellt forskningsläge, utveckling inom området, behandlingsmetoder/modeller,
lagstiftning och riktlinjer. Vi som arbetar på Vuxenhabiliteringen är även tillgängliga för konsultationer från andra vårdgivare och samarbetspartners.
Uppdraget som kunskapscentrum innebär både kunskapsinsamling och kunskapsspridning.

Intyg

För att personer med funktionsnedsättning ska få det samhällsstöd de har rätt till krävs korrekta intyg eller utlåtanden. Primärvården står för merparten av intygen, men i vissa fall behövs ytterligare bedömningar av flera professioner med specialistkunskap om funktionsnedsättningar och deras konsekvenser. Ibland behövs kompletterande intyg eller utllåtanden från flera vårdgivare.


Arbetsterapeuten utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktion. Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skol- eller arbetsmiljöer.


Dietisten utreder nutritionsproblem, och ger råd och stöd om kostbehandling.


Enhetschefen är ytterst ansvarig för att hålla ihop, kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens innehåll inklusive säkerställa att samtliga insatser följer gällande lagar och riktlinjer.


Fysioterapeuten/sjukgymnasten utreder, behandlar och följer upp din motoriska funktion, till exempel rörelse och förflyttningsförmåga. Behandlingsinsatserna syftar till att bibehålla och/eller förbättra fysisk förmåga för att underlätta och öka självständighet i vardagen. Vi ger också stöd för att förbättra hälsa och levnadsvanor.

I vissa fall förskriver vi ortopedtekniska- och andra hjälpmedel.


Hälso- och sjukvårdskuratorn ger stödsamtal till dig som patient och dina närstående. Informerar om samhällets stödinsatser. Samverkar med andra verksamheter i samhället, till exempel kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.


Logopeden utreder ditt behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Förskriver kommunikationshjälpmedel. Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och språksvårigheter. Handleder nätverk.


Läkaren har ett övergripande uppdrag att stärka den medicinska vården för dig som är vuxen och som har en funktionsnedsättning. Läkaren bidrar till kunskapsspridning och att samverka med primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård. Vuxenhabiliteringens läkare har inte ansvar för ditt totala vårdbehov, men kan göra anpassningar i vårdsituationen och underlätta så att du får den medicinska behandling och vård du behöver.


Psykologen hjälper dig som patient och dina närstående att förstå funktionsnedsättningen. Ger handledning och utbildning till nätverk.


Sekreterare är ofta den första kontakten med Vuxenhabiliteringen för dig som ringer till oss. Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen.


Sjuksköterskan ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling. Följer upp viss medicinering och hälsostatus. Samverkar med övrig hälso- och sjukvård. (Samordningsansvar för MMCUP)


Uroterapeuten arbetar med utredning och behandling av urininkontinens, blåstömningsbesvär och avföringsbesvär. Är även konsultativ genom stöd/råd till läkare, distriktssköterskor och boendepersonal med flera.