Skriva och publicera

Skrivstöd för vetenskapliga artiklar och uppsatser, tips inför publicering, Open Access med mera.


 • Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten / Jan Lexell, Cristina Brogårdh (2020)

 • Rapporter och uppsatser / Jarl Backman (2016)

 • Handbok i uppsatsskrivande : för psykologiämnet / Ann Skansholm, Katharina Jacobsson, Sara Skansholm (2021)

 • Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok / Emma Hansson, Carolin Freccero (2012)

 • Writing for the medical sciences : konsten att skriva bra på engelska / Emma Hansson, Carolin Freccero (2019)

 • Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok / Johan Alvehus (2019)

 • How to write a paper / George M. Hall (edt.) (2013)

 • Att skriva en bra uppsats / Lotte Rienecker et.al (2018)

 • Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera / Maria Björklund, Ulf Paulsson (2012)

 • Den kvalitativa forskningsintervjun / Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)

 • Forskarhandledning i teori och praktik / Eva Brodin et.al (2016)

 • Statistiska metoder / Svante Körner, Lars Wahlgren (2015)

 • Praktisk statistik för medicin och hälsa / Jonas Björk (2020)

 • Introduktion till medicinsk statistik / Johan Bring et.al (2015)

 • Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror / Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt (2015)

 • Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder / Göran Djurfeldt et.al (2018)

 • Statistik för hälsovetenskaperna / Göran Ejlertsson (2019)

 • SPSS steg för steg / Lars Wahlgren (2012)

 • Praktisk statistik / Svante Körner, Lars Wahlgren (2012)

 • Grunderna i statistik för hälsovetare / Göran Ejlertsson (2018)

 • Grunderna i statistisk dataanalys : med tillämpning inom hälsovetenskaperna / Stefan Hellmer (2022)

 • Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för evidensbaserad vård / Trisha Greenhalg (2012)

 • How to read a paper : the basics of evidence-based medicine and health care / Trisha Greenhalg (2019)

 • Qualitative research and evaluation methods : integrating theory and practice / Michael Quinn Patton (2015)

 • Searching the grey literature : handbook for researching reports, working papers and other unpublished research / Sarah Bonato (2018)

 • Publiceringsetik / Stefan Eriksson, Gert Helgesson (2013)

 • Forskningens hantverk / Inger Lindstedt (2017)

 • Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv / Henny Olsson, Stefan Sörensen (2011)

 • Forskningsetik / Gert Helgesson (2015)

 • Forskningsintervjun : tekniker och genomförande / Bill Gillhamn (2008)

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik / Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg (2018)

 • Handbok i kvalitativ analys / Andreas Fejes, Robert Thonberg (red.) (2019)

 • Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion / Kirsti Malterud (2014)

 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård / Birgitta Höglund, et.al (red.) (2017)

 • Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning / Runa Patel, Bo Davidsson (2019)

 • Att utreda, forska och rapportera / Lars Torsten Eriksson, Finn Widersheim-Paul (2014)

 • Introduktion till forskningsmetodik / Judith Bell et.al (2016)

 • Qualitative data analysis : a methods sourcebook / Matthew B. Miles et.al (2014)

 • Vetenskapsteori för nybörjare / Torsten Thurén (2019)

 • Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad / Maria Henricson (2017)

 • Handbok i biomedicinsk forskning / Johan Sundström, Lars Lind (2015)

 • Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper / Carl Martin Allwood, Martin G. Eriksson (2017)

 • Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod / Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2017)

 • Digital psykologi : forskning och klinisk tillämpning / Johan Edbacken, Kristofer Vernmark (red.) (2021)

 • Verktyg för klinisk forskning / Karin Ekström Smedby, Ylva Trolle Lagerros (red.) (2014)

 • Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten / Febe Friberg (red.) (2012) (2017)

 • Metaanalys : metoder, tillämpningar och kontroverser / Gerhard Andersson (2003)

 • Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap / Jonas F. Ludvigsson (2015)

 • Rehabilitation research : principles and applications / Russel Carter et.al (2011)

 • Forskningens termer och begrepp : en ordbok / Ulf Jakobsson (2011)

 • Handbok i kvalitativa metoder / Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)

 • Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet / Ania Willman et.al (2016)

 • Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår / Jörgen Nordenström, Gustaf Edgren (2019)

 • Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / John W. Creswell (2007)

 • Enkätmetodik / Erik Berntson et.al (2016)

 • Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning / Christina Forsberg, Yvonne Wengström (2016)

 • Introduktion till metaanalys och systematiska översikter / Hugo Hesser, Gerhard Andersson (2015)

 • Intervju som metod / Monica Dalen (2015)

 • Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik / Göran Ejlertsson (2019)

 • Universitetspedagogik / Maja Elmgren, Ann-Sofie Henriksson (2016)