Hur man överklagar

Du som bor i Jämtland Härjedalen kan överklaga beslut som Region Jämtland Härjedalen fattat. Det finns två typer av överklaganden som kan lämnas in för prövning

Laglighetsprövning

Om du anser att Region Jämtland Härjedalen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning så kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som Region Jämtland Härjedalen har meddelat sitt beslut på sin officiella anslagstavla. Om ditt överklagande bifalls så upphävs beslutet och ärendet måste på nytt tas upp av Region Jämtland Härjedalen.

Förvaltningsbesvär

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och ta ett annat beslut.

Överklagandet måste vara skriftligt. Det adresseras till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom Region Jämtland Härjedalen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha kommit in till Region Jämtland Härjedalen senast tre veckor från att den som vill klaga fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar Region Jämtland Härjedalen det till den myndighet som ska pröva beslutet. Om Region Jämtland Härjedalen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattas ett beslut om att avvisa överklagandet. Detta beslut kan också överklagas. Region Jämtland Härjedalen måste skicka med information om hur det går till att överklaga ett beslut när det gäller ärenden som rör någon personligen.