Regler och riktlinjer

Här har vi samlat de dokument som styr den politiska verksamheten i Region Jämtland Härjdalen.

Arbetsordning för fullmäktige

I arbetsordning för fullmäktige finns bland annat bestämmelser om antalet ledamöter, regler för tid och plats för sammanträdet och ärenden och handlingar till sammanträde.

Styrelsens och nämndernas reglemente

I styrelsens och nämnderna reglementen finns bestämmelser om bland annat antalet ledamöter och presidium, styrelsens och nämndens uppgifter och former för sammanträden. 

Arvodesregler

I arvodesreglerna finns bestämmelser för arvodering, ersättning för förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar som den förtroendevalde har rätt till.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se