Regler och riktlinjer

Här har vi samlat de dokument som styr den politiska verksamheten i Region Jämtland Härjdalen.

Arbetsordning för fullmäktige

I arbetsordning för fullmäktige finns bland annat bestämmelser om antalet ledamöter, regler för tid och plats för sammanträdet och ärenden och handlingar till sammanträde.

Styrelsens och nämndernas reglemente

I styrelsens och nämnderna reglementen finns bestämmelser om bland annat antalet ledamöter och presidium, styrelsens och nämndens uppgifter och former för sammanträden. 

Arvodesregler

I arvodesreglerna finns bestämmelser för arvodering, ersättning för förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar som den förtroendevalde har rätt till.