Regionens revisorer

Revisorerna är fullmäktiges redskap för att kontrollera att regionstyrelsen, nämnder, eventuella fullmäktigeberedningar och de företag inklusive stiftelser som regionen äger eller är delägare i, genomför den verksamhet m m som fullmäktige bestämt och uppdragit åt dem att utföra. Men revisionen syftar också framåt som ett medel att främja effektivitet och kvalitet - Kort sagt: Hjälpa till att få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar!

Samordnad "företagsrevision"

Så som föreskrivs i kommunallagen är några av oss också lekmannarevisorer i de bolag, stiftelser och andra företag som regionen har ett dominerande inflytande i. På det sättet samordnas revisionen för hela "Regionkoncernen".

Årlig granskning

Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår12. Granskningen är avslutad när alla revisionsobjekt samt årsredovisningen är granskad. Det innebär att granskningen tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår.

Den årliga granskningen består av tre delar:

  • Grundläggande granskning.
  • Fördjupad granskning.
  • Granskning av delårsrapport och årsredovisning.

I alla delar av den årliga granskningen anlitar revisorerna och lekmannarevisorerna sakkunniga.

Revisorerna prövar

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig."
Vidare sägs: " Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden finner att det föreligger misstanke om brott och inte utan oskäligt dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna skyldiga att rapportera nämndens agerande till fullmäktige".

Politiskt förtroendeuppdrag

Revisor är ett politiskt förtroendeuppdrag som kanske mer än andra politiska uppdrag kräver en gedigen erfarenhet av både politiskt arbete och kommunal verksamhet eftersom uppgiften är att granska hur andra förtroendevalda genomför sitt uppdrag. Revisorn är alltså lekman och uppdraget kräver inte någon speciell yrkesbakgrund som ekonom, jurist, polis etc. I stället är personlig integritet och förankring i det egna partiet viktiga egenskaper.

Dialog och samspel

Revisorsuppdragets självständighet och oberoendet får självklart inte medföra att revisionsarbetet utförs utan dialog med verksamheten. Tvärtom kräver arbetet att vi har en väl utvecklad sådan dialog och dessutom att vi har ett nära samspel med våra förtroendevalda kollegor i det egna och övriga partier, genom att delta i partigrupper etc.

Självständighet och oberoende

Varje revisor utför sitt uppdrag självständigt i förhållande till övriga revisorer. Normalt utför vi dock våra uppdrag genom gemensamma granskningar och överlägger med varandra om vilka slutsatser etc som skall förmedlas från revisionsarbetet.