Uppsökande och Nödvändig tandvård

Region Jämtland Härjedalen har sedan 1999 ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer. För att ta del av stödet gäller att vårdtagaren skall ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Regionen ansvarar för att erbjuda alla dem som enligt tandvårdslagen och tandvårdsförordningen omfattas av stödet, det vill säga ingår i personkretsen.

Kommunerna har en viktig roll och deras medverkan är nödvändig för att identifiera dem som skall ingå i personkretsen och för att överlämna erbjudande om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Uppsökande verksamhet innebär en gratis munhälsobedömning i hemmet och utförs vanligtvis av tandhygienist. Vid munhälsobedömningen skall någon av den ansvariga vårdpersonalen vara med, alternativt anhörig, för att ge information om individens allmänstatus och speciella problem samt få handledning om den dagliga munvården. Munhälsobedömningen ges till berörda grupper en gång/år.

Nödvändig tandvård utförs till samma avgift som inom öppna hälso- och sjukvården. Avgiften räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd. Vilken tandvård som kan bli aktuell är beroende på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att orka med behandlingen. Huvudregeln är att man ska kunna tugga och äta utan att uppleva smärta. Det är valfritt om man vill gå hos folktandvården eller hos privattandläkare, men patienten måste kunna uppvisa sitt intyg.

Vem har ansvar för vad? Beställarenheten/ Folktandvården/ kommunerna

 Beställarenhetens ansvar

 • Informera kommunen och folktandvården om regler och riktlinjer för den uppsökande verksamheten.
 • Till respektive kommun anvisa vilka kliniker som skall genomföra den uppsökande verksamheten.
 • Förmedla kontakter och underlätta samarbetet mellan kommunen och folktandvården.
 • Tillhandahålla de blanketter och formulär som skall användas i samband med den uppsökande verksamheten samt den skriftliga information som skall lämnas till berörda personer.

Kommunens ansvar

 • Utse en person (kommunansvarig), som skall fungera som den övergripande kontakten gentemot Beställarenheten, och vid behov folktandvården.
 • Kommunansvarige skall ansvara för den interna informationen i kommunen om den uppsökande verksamheten.
 • Anvisa en ansvarig kontaktperson per boendeenhet/hemtjänstområde eller motsvarande som skall svara för de direkta kontakterna samt för planläggning av den uppsökande verksamheten med folktandvården.
 • De personer som har rätt att erbjuda uppsök och utfärda underlag för intyg för nödvändig tandvård skall ha genomgått information/utbildning från Beställarenheten vid RegionJH, och därmed ha utsetts till behörig intygsutfärdare.
 • Intygsutfärdaren ansvarar för att undertecknad blankett ("Erbjudande om munhälsobedömning och intyg om nödvändig tandvård") sänds in till Beställarenheten.
 • Kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande skall planera munhälsobedömnings besöken tillsammans med folktandvården så att verksamheten löper så effektivt som möjligt.
 • Kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande skall i samråd med folktandvården planera utbildningen av berörd personal i kommunen.
 • Anvisa lokal, lämpligt utrustad, för utbildningstillfällen för kommunens personal/omvårdnadspersonal.

Vid besök för munhälsobedömning skall berörd omvårdnadspersonal från kommunen eller anhörig närvara.

 • Omvårdnadspersonal eller motsvarande skall ge daglig munvård åt de boende som behöver hjälp med detta.
 • Vara folktandvården och Beställarenheten behjälplig vid uppföljning.
 • Vid behov skall omvårdnadspersonal eller närstående ledsaga berörd person vid besök vid tandvårdsmottagning.
 • Rapportera till Beställarenheten om den uppsökande verksamheten inte fungerar på avsett sätt (Avvikelserpport).

Folktandvårdens ansvar

 • Planera besök för munhälsobedömning i samråd med kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande.
 • Genomföra munhälsobedömningar enligt gällande överenskommelse och de riktlinjer och anvisningar som fastställts för den uppsökande verksamheten. Munhälsobedömning kan inte ersätta undersökning vid tandvårdsmottagning eller vice versa.
 • Genomföra utbildning till omvårdnadspersonal efter gemensam planering i samråd med kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenhet/ hemtjänstområde/motsvarande.
 • Om behov av tandvård upptäcks vid munhälsobedömningen skall tandvård kunna erbjudas hos den klinik som genomför munhälsobedömningen. Tandvården kan dock utföras av valfri vårdgivare med hänsyn till berörd persons eget önskemål.
 • Vid behov skall folktandvården kunna kontaktas per telefon av närstående och personal för information och konsultation. Vid särskilda behov skall även konsultation i boendet kunna genomföras.
 • Rapportera till Beställarenheten om den uppsökande verksamheten inte fungerar på avsett sätt (Avvikelserapport).