Brukarrådet

Brukarrådet är ett forum för samråd mellan representanter från Brukarorganisationer, brukare, anhöriga och personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Jämtland Härjedalen.

Rådet har en rådgivande funktion och sammankomsterna genomförs på ett informellt sätt. Rådet kan ej fatta beslut i avgörande frågor. Frågor i behov av beslut förs vidare till respektive organisation.

Brukarrådet är organisatoriskt knutet till verksamheten som också är sammankallande.

Enskilda individers personliga förhållanden får inte diskuteras i rådet.

Brukarrådet för område psykiatri arbetar efter Arbetsordning för Brukarråd enligt tjänsteskrivelse 2006-04-07 Dnr:LS/1231/2005

Ros och Ris

Du kan lämna synpukter på psykiatrin till brukarrådet genom att skriva ned dem och lämna i ”Ros och Ris lådorna” som finns utplacerade inom öppen- och slutenvården på psykiatriska kliniken. 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se