Viktigt att säkerställa fast anställd personal

Bristsituationen av vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är en utmaning för alla regioner i Sverige. Under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd presenterades flera aktiviteter som pågår för att säkerställa bemanning av fast anställd personal.

Ett av bristyrkena inom Region Jämtland Härjedalen är sjuksköterskor där man till viss del behöver använda sig av inhyrd personal för att klara bemanningen. Just nu är behovet så pass stort att en tillfällig höjning av ersättningen till bemanningsföretagen har beslutats för att kunna rekrytera hyrpersonal från andra delar av landet.

– Det är en tillfällig lösning som bara förstärker hur viktigt det är att vi jobbar vidare på bred front med olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet med en fast bemanning, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Bland de planerade aktiviteterna finns bland annat införandet av en intern personalpool, tydligare karriärvägar och introduktionsprogram samt bättre möjligheter till intern kompetensutveckling och utbildning via Kliniskt Träningscentrum, KTC. Att jobba områdesgemensamt med att lyfta fram bredden i verksamheten externt bedöms också vara en viktig framgångsfaktor.

Under nämndmötet lämnade de BlåGröna även in ett yttrande om att regiondirektören får i uppdrag att införa ett bonussystem för rekrytering av svårrekryterad personal. Bonussystemet ska innebära att den medarbetare som bidragit till rekryteringen får en bonus vid anställningens början och ytterligare bonus när det nyrekryterade medarbetaren varit anställd ett år. Det ska också innebära en bonus till den nyanställde vid anställningens början och ytterligare bonus när anställningen pågått ett år.

– Fast anställda kollegor är viktigt för att få behålla vår nuvarande personal, och vi hoppas att detta förslag kommer fungera som ett verktyg för att uppmuntra vår personal att hjälpa till och öka våra chanser att åter- och nyrekrytera kompetent personal, säger Robert Hamberg, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information:
Tom Silverklo (C), Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97
Robert Hamberg (M), ledamot, 070-288 59 96

Text: Sara Nilsson