– Vi har brustit i dialog och tydlighet

De senaste veckorna har det stormat rejält kring avslutandet av Mia Ajax chefsförordnande. En intern översyn har nu gjorts tillsammans med samtliga inblandade parter för att se över de olika aspekterna i detta. Översynen visar att rutiner och riktlinjer behöver bli tydligare.

Mia Ajax fick under uppmärksammade former lämna sitt förordnande som områdeschef för medicin i slutet av november. Detta efter beslutet att anordna planeringsdagar för infektionskliniken på Buustamon i Åre.

Den interna översynen som nu har gjorts visar att det inte finns någon tydlig skrivning i de regelverk som hänvisats till som ensamt motiverar avslutandet. Ett chefsförordnande regleras dock inte av någon lagstiftning på samma sätt som en ordinarie anställning görs. Ett förordnande är en överenskommelse om ett uppdrag för en bestämd tid, som läggs till ett redan befintligt anställningsavtal. Det innebär att Mia Ajax har kvar sin grundanställning i organisationen.

– Reaktionerna på det här beslutet har varit många och det har förekommit en mängd olika påståenden gällande processen som är direkt felaktiga eller rejält ryckta ut sitt sammanhang. Därför var det oerhört viktigt att samla alla inblandade parter och på så sätt få en gemensam bild av situationen, säger Anders Byström som är tillförordnad regiondirektör, och fortsätter;

– Det är tydligt att flera av våra regelverk behöver ses över och förtydligas. Vi kan inte ha outtalade förväntningar på våra chefer som inte går att härleda till gällande rutiner och riktlinjer. Det ska vara lätt att göra rätt och i det här fallet har det brustit i såväl dialog som tydlighet. Där har vi ett stort förbättringsarbete att göra.

Åsikterna har också varit delade om vem som egentligen legat bakom beslutet att förordnandet ska avslutas.

– Där finns det olika uppfattningar, men det viktiga nu är hur vi går framåt, säger Göran Örnung, divisionschef medicin.

– Parallellt med det förbättringsarbete som påbörjats har jag en tät dialog med Mia Ajax för att tillsammans komma fram till bästa lösningen för framtida uppdrag inom ramarna för hennes grundanställning.

För mer information:
Anders Byström, tillförordnad regiondirektör, 063-14 66 00

Text: Sara Nilsson