Väntan vid sjukresor kan öka då resor inte samordnas

Sedan våren 2020 har patienter i regel inte behövt dela taxi vid sjukresor i Jämtland Härjedalen, för att minska risken för spridning av covid-19. Nu när skolorna och skolskjutsarna börjar igen så blir efterfrågan på fordon större än tillgången vissa tider på dagen, och då kan väntan vid sjukresor bli längre.

– Normalt har leverantörerna tillräckliga resurser för såväl sjukresor som skolskjutsar och färdtjänst, men det baserar sig på att många av resorna samordnas. Det senaste året har antalet sjukresor varit lägre då vissa vårdbesök har varit inställda. Nu börjar antalet sjukresor öka igen och i kombination med skolstarten uppstår alltså resursbrist, säger Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen, och fortsätter:

– Leverantörerna undersöker möjligheterna att utöka med fler fordon, eller omfördela sina resurser, men det är inte helt enkelt. Därför förväntar vi oss en viss påverkan så länge sjukresorna inte samordnas. Det kommer främst märkas på morgnar och eftermiddagar. Det är då eleverna behöver skjuts, men också då som flest reser till och från vårdbesök.

Det kan leda till att vissa inte hinner i tid till sina vårdbesök eller får vänta länge på hemresa. I värsta fall kan väntetiden bli 3–4 timmar. Tillgången till fordon är begränsad i hela länet, så även resor vid besök på hälsocentraler kan påverkas.

Åtgärder planeras nu för att underlätta situationen

Normalt sett finns ett väntrum i sjukreseentrén (ingång 2, Fältjägargränd) på Östersunds sjukhus. För att förebygga att det uppstår trängsel där görs också den tidigare lättvårdsavdelningens lokaler, som just nu står oanvända, tillfälligt om till ett extra sjukreseväntrum. Det väntrummet kommer i första hand att användas för de patienter som kan ha ett omvårdnadsbehov medan de väntar. Lokalerna på tidigare lättvårdsavdelningen är bättre utrustade för detta. Det väntrummet får bemanning med servicepersonal och förstärks med undersköterska. Väntrummet i sjukreseentrén kommer under tiden att bemannas med en servicemedarbetare som kan hjälpa de patienterna som inte har vårdbehov till rätta. När resan bokas får patienten veta vilket väntrum hen ska till. I båda väntrummen kommer fika finnas för de som väntar. Men de som har läkemedel att ta vid specifika tider bör se till att ha med sig dessa, så att de har tillgång till dem på rätt tid även om väntan på hemresa blir lång.

I vissa fall behöver utskrivningsklara patienter stanna kvar på avdelningen i väntan på sina hemresor, eftersom de inte är tillräckligt friska för att sitta i reseväntrummen. Så är det även i vanliga fall, men också för dessa kan väntan nu bli längre. Men avdelningarna ska därför försöka sprida ut utskrivningarna mer än tidigare, för att få ett jämnare flöde där inte alla patienter behöver sjukresor på samma tid.

– Redan när en resa bokas kommer patienterna få information om hur läget ser ut, och hur lång väntetiden förväntas bli. Alla som behöver sjukresa får självfallet det, och vi gör allt vi kan för att minimera den påverkan som kan uppstå nu när resorna inte samordnas. Men om det finns möjlighet att lösa sin resa med hjälp av en anhörig eller närstående i stället för att behöva vänta så kanske patienten hellre vill överväga det alternativet, säger Mikael Ferm, chef för Regionstaben där ansvaret för sjukreseverksamheten ingår.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om att inte samordna sjukresor gäller till och med sista september. Beslut om eventuell förlängning tas utifrån hur smittspridningen i länet utvecklar sig och vilka rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

För mer information:
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-061 15 79
Mikael Ferm, Regionstabschef, 070-209 06 74
Joakim Rödin, chef för Regionservice, 063-15 53 44
Henrik Larsson, chef för Serviceenheten, inklusive sjukresor, 063-14 78 18

Text: Linda Henriksson