Uppföljning av personalfrågor viktig del i beslutsfattandet

Enligt beslut i regionstyrelsen i april 2020 ska uppföljning av arbetsgivarpolitiska frågor vara ett återkommande ärende vid varje regionstyrelsesammanträde. Under dagens sammanträde låg fokus bland annat på regionövergripande personalstatistik, medarbetarenkäten, ledarskap och lönepolitik.

Region Jämtland Härjedalens uppdrag att erbjuda medborgarna utveckling och tillväxt av länet, samt en god och nära hälso- och sjukvård av hög kvalitet är både omfattande och komplext. Arbetsgivarpolitiska frågor såsom kompetensförsörjning, anställningsvillkor, ledarskap och medarbetarskap samt arbetsförhållanden blir därmed viktiga framgångsfaktorer för regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

– Dessa frågor är naturligtvis högintressanta för oss utifrån det uppdrag organisationen har, men även för att skapa goda förutsättningar för att kunna utveckla Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare, säger Robert Hamberg, regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Rent konkret handlar det om att detaljerat följa upp utvecklingen inom specifika områden som exempelvis personalstruktur, sjukfrånvaro, personal- och kompetensförsörjning, lönebildning och ledarskap inom samtliga förvaltningsområden.

Genom regelbundna uppföljningar får Regionstyrelsen också en samlad, faktabaserad bild av hur läget ser ut inom det arbetsgivarpolitiska området som i många fall fungerar som beslutsunderlag.

– Statistik är ett oerhört viktigt redskap, men kan vara vilseledande om det inte sätts in i sitt sammanhang. Därför är det viktigt att vi får dessa uppföljningar där det också finns tid för att analysera och ställa frågor, så att vi tolkar statistiken på rätt sätt, säger Robert Hamberg.

För mer information:
Robert Hamberg (M), 070-288 59 96

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se