Uppdaterad Regional Utvecklingsstrategi klubbad i styrelsen

Regionstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ”Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i”. Det handlar om en uppdatering av den Regionala Utvecklingsstrategin. Härnäst går den vidare till fullmäktige för slutgiltigt fastställande.

– Att ta fram en utvecklingsstrategi för hela länet är en lång och omfattande process säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M) och fortsätter:
– Vi har utvärderat nuvarande strategi och hämtat kunskap från flera andra stora undersökningar, analyser och projekt. Men framför allt har vi fått inspel från medaktörer som näringsliv, länets kommuner och från andra myndigheter.

Regionala utvecklingsnämnden fastställde i maj 2020 en remissutgåva av den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Under remisstiden har cirka 40 remissvar inkommit. Den slutversion som nu presenterats har bearbetats utifrån de svar som kommit in. Samtliga remissvar finns tillgängliga via regionens webbdiarium.

Övergripande synpunkter som kommit in och som bearbetats är att alla ställer sig bakom omställningen till en mer visionär RUS, att målbilden är bra och något man ställer sig bakom. Ett antal tillägg och omformuleringar önskades, bland annat upplevdes beskrivning på framtagande av vad/hur/vem/när saknas. Slutligen vill flertalet aktörer vara med i framtagandet av färdplan och i genomförandet av RUS.

Regionala utvecklingsnämnden behandlade strategin i december och föreslog i sitt beslut att regionfullmäktige fastställer den, något som alltså även styrelsen ställer sig bakom.

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, 070-687 01 51

Information om Regional Utvecklingsstrategi finns på vår webbplats: regionjh.se/rus

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se