Samverkan viktigt för att få enhetlighet och effektivitet i det minoritetspolitiska arbetet

Att i en statlig utredning genomgående använda benämningen ”det samiska språket” blir direkt missvisande när det finns fem samiska språk på svenska sidan av Saepmie. Ökad tydlighet gällande detta är en av synpunkterna som Region Jämtland Härjedalen lämnat i sitt yttrande kring slutbetänkandet ”Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning”.

Regeringen tillsatte 2018 en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras och förbättras. Utredningen resulterade i slutbetänkandet ”Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)” där Region Jämtland Härjedalen är en av remissinstanserna.

– Som samisk förvaltningsmyndighet har vi ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska språk. Vi är i grunden positiva till att Kulturdepartementet fortsätter arbetet med att stärka och utveckla det minoritetspolitiska arbetet på flera nivåer, säger Karin Thomasson (MP), regionråd med ansvar för samiska frågor.

I utredningen föreslås att uppdraget för samordning och uppföljning ska flyttas från Länsstyrelsen till Institutet för språk och folkminnen (ISOF). Region Jämtland Härjedalen understryker i sitt svar att de regioner som ingår i samiskt förvaltningsområde och som ligger i Saepmies kärnområde innehåller många samiska förvaltningskommuner. Det är därför viktigt att Sametinget behåller sitt ansvar för de samiska förvaltningsområdena oavsett om uppföljningsuppdraget för övriga nationella minoriteter flyttas.

Vidare kräver och förutsätter Region Jämtland Härjedalen att Sametinget behåller ansvaret inklusive prövning och hantering av statsbidrag för de förvaltningsområden som har flera förvaltningsuppdrag, alltså för samiska, finska och/eller meänkieli i väntan på att ett system för två bidrag utarbetats. När ett sådant system finns på plats kan förvaltningsmyndigheter för finska och meänkieli flyttas från Sametinget till ISOF. Detta med stöd både från skrivning i utredningen om att Sametinget ska ges större frihet att arbeta med det minoritetspolitiska uppdraget avseende samiska rättigheter och samiska språken, men också utifrån att Sametingets grundläggande arbetsuppgift är att verka för en levande samisk kultur.

– I vårt svar har vi tagit ställning till de konsekvenser som utredningen kan antas få för vår verksamhet och för det samiska folket vars rättigheter vi värnar. Vi har betonat vikten av samverkan mellan uppföljningsmyndigheterna för att få enhetlighet och effektivitet i det minoritetspolitiska arbetet, säger Karin Thomasson.

För mer information:
Karin Thomasson (MP), regionråd med ansvar för samiska frågor, 0730-93 79 52
Anna Kråik Åström, utvecklingsstrateg nationella minoriteter och samisk hälsa,
063-14 76 22

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se