Revisorerna beviljar ansvarsfrihet

Revisorerna har i sin rapport förordat att regionfullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen och nämnderna. En anmärkning lämnas till regionstyrelsen med hänvisning till nedskrivningen av det ackumulerade balanskravsunderskottet.

Det är första gången på många år som revisorerna beviljar ansvarsfrihet. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten på det stora hela har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

- Det är naturligtvis glädjande att revisorerna gör den här bedömningen efter att sex år i rad föreslagit att regionstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Samtidigt ska man ha klart för sig att det är det naturliga är att verksamhet och ekonomi hanteras så att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Det innebär däremot inte att vi kan sluta jobba för en långsiktigt hållbar ekonomi, utan vi måste fortsatt jobba med resultatförbättrande åtgärder och måluppfyllnad, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

För första gången sedan 2010 presenterar Region Jämtland Härjedalen ett positivt resultat på 324 miljoner kronor, vilket var 224 miljoner bättre än budget. Skattehöjningen samt ett mer gynnsamt utfall i kostnadsutjämningen är de främsta förklaringarna till resultatet, men även intäkter relaterade till coronapandemin påverkat resultatet positivt. De beslutade resultatförbättrande åtgärderna har gett viss effekt om än inte i så stor utsträckning som planerats.

- Vi behöver ta krafttag inför nästa år så att vi kan komma ännu närmre en stabil ekonomisk grund. Vi har kommit långt, men har fortfarande en lång väg kvar. Att skriva ner det ackumulerade underskottet ser vi kommer göra stor skillnad för att vi ska kunna ge god vård och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare, säger Eva Hellstrand.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Sara Nilsson