Regionstyrelsen följer upp arbete kring post-pandemi

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och tvingat verksamheten till omställningar och anpassningar. Trots ett intensivt arbete med att hantera pandemin togs tidigt ett initiativ att titta framåt och ha beredskap för tiden efter pandemin.

I april 2020 tillsattes en arbetsgrupp som skulle arbeta med post-pandemirelaterade frågeställningar. Arbetsgruppen har fokuserat på att fånga in hur verksamheten arbetat med nya arbetssätt och effektiviseringar utifrån pandemin. Regionstyrelsen har i sin uppföljningsplan valt att följa Region Jämtland Härjedalens post-pandemi arbete både under 2020 och 2021.

– Regionstyrelsen behöver uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. Pandemin har på många sätt målat om kartan för vår verksamhet och kommer så att göra även framöver och därför är det viktigt att vi följer pågående utvecklingsarbete av till exempel distansoberoende arbetssätt och status om implementering av nya digitala arbetssätt, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

2021 antog Region Jämtland Härjedalen en plan för utveckling av distans- och hybridarbete som stöd för etablering av regionala arbetshubbar med målsättningen att bidra till etablering av regionala arbetshubbar i hela länet utifrån regelverket för hem- och distansarbete. Regionen planerar nu att söka medel från Vinnova för en lärandeprocess inom det så kallade Samverket, för att bland annat skapa förutsättningar för nya hubbar i offentlig samverkan på platser där det idag saknas.

Inom hälso- och sjukvården påbörjades redan innan pandemin en utveckling mot nära vård och nya digitala arbetssätt. Pandemin har skyndat på det arbetet.

– Trots de extraordinära utmaningar som pandemin inneburit har det också funnits möjligheter att driva positiv förändring. Användningen av digitala verktyg har ökat, både för patienter och medarbetare vilket och bidrar till att begränsa andelen uppskjuten vård, exempelvis genom att man kunnat göra vissa besök i till exempel primärvården digitalt, säger Eva Hellstrand.

Utöver det som redovisas i rapporten till regionstyrelsen pågår andra aktiviteter i verksamheten utifrån en post-pandemiperspektiv. Det handlar exempelvis om att påbörja utvecklingsarbeten som varit vilande, hantera bemanning, arbeta med arbetsmiljöfrågor relaterat till erfarenheter från pandemin och hantera ekonomiska konsekvenser.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95

Text: Sara Nilsson