Region Jämtland Härjedalen avslår förslag om en tidigare avveckling av Bromma flygplats

Regeringen vill se en snabbare nedläggning av Bromma flygplats än 2038 som tidigare planerats. En utredning har därför tagits fram av Infrastrukturdepartementet där Region Jämtland Härjedalen getts möjlighet att lämna synpunkter.

Flera orsaker ligger till grund för att avvecklingen av Bromma Flygplats föreslås tidigareläggas. Bland annat nämns kostnaden för att driva två närliggande flygplatser men även ett minskat flygresande samt Stockholms stads möjligheter till annan exploatering av området vid flygplatsen.

I remissvaret som behandlades under dagens regionstyrelse ställer sig Region Jämtland Härjedalen tveksam till om kapaciteten på Arlanda är tillräcklig vid en hopslagning av flygplatserna. Tidigare utredningar har bedömt att ytterligare en landningsbana behöver byggas på Arlanda om Bromma läggs ner. Dessutom visar den senaste resandestatistiken för flyget att återhämtningen efter nedgången under pandemin ser ut att gå snabbare än vad man tidigare trott.

– God tillgänglighet till Stockholmsområdet, med möjlighet att snabbt och enkelt nå andra destinationer i och utanför landet, är av avgörande betydelse för utvecklingen i vårt län. Det kräver bra flygförbindelser, en snabb och bra tågtrafik och säkra vägar som medger korta restider, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Redan i juni 2021 lämnade Region Jämtland Härjedalen ett antal synpunkter till den då pågående utredningen. Flera dem har också beaktats, men fortfarande saknas tillfredsställande svar och underlag på vissa vilket gör att Region Jämtland Härjedalen inte kan ställa sig bakom förslaget om en tidigare avveckling av Bromma flygplats.

– Tills dess att vi har möjlighet till kortare restid med tåg mellan Östersund och Stockholm är bra flygförbindelser fortsatt viktigt för snabba transporter. Än har vi inte sett några konkreta planer från Trafikverket för de åtgärder som krävs på järnvägen, varför vi inte ser att en tidigare avveckling är aktuell, säger Eva Hellstrand.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Berit Eriksson, Regional utvecklingsstrateg infrastruktur, 070-378 00 73

Text: Sara Nilsson