Regionfullmäktiges sammanträde 1 december

Region Jämtland Härjedalens fullmäktige sammanträder den 1 december. På agendan finns bland annat två medborgarförslag rörande anslutning till tjänsten sms-livräddare samt gratis mensskydd på regionens toaletter.

Medborgarförslagen om tjänsten sms-livräddare fick bifall hos hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober och ska nu beslutas av fullmäktige. Tjänsten innebär att 112 med hjälp av en app i en mobiltelefon kan lokalisera och aktivera frivilliga livräddare för att hjälpa till vid ett plötsligt hjärtstopp.

Det andra medborgarförslaget rör gratis mensskydd på kommunala toaletter. Förslaget inkom i mars 2021 och bedömdes initialt av fullmäktiges presidium att ärendet inte skulle tas upp för behandling då frågan inte rymdes inom Region Jämtland Härjedalens ansvarsområde. Beslut togs sedan att förslaget ändå ska beredas men att det då ska gälla regionens toaletter. Förslaget handlar i korthet om att gratis mensskydd ska finnas på regionens toaletter och på så vis göras tillgängligt för såväl regionens personal som patienter och andra besökare.

– Att tillhandahålla gratis mensskydd är ett viktigt led i regionens arbete med jämställdhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter. Inom Region Jämtland Härjedalen är tre fjärdedelar, drygt 3000, av de anställda kvinnor. Gratis mensskydd på toaletterna skulle således underlätta både arbetsvardagen och ekonomin för en stor del av regionens medarbetare, säger Regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

Regionfullmäktige kommer även att fatta beslut om ett inriktningsdokument för inflytande och demokrati – Demokratistrategin. Strategin visar på olika sätt som Region Jämtland Härjedalen avser att arbeta med inflytandefrågor. Till Demokratistrategin finns kopplat ett förslag till handlingsplan för 2020–2022.

För att begränsa risken för smittspridning genomförs regionfullmäktiges sammanträde digitalt med samtliga ledamöter utom presidiet på distans.

Fullmäktiges sammanträde webbsänds via www.regionjh.se/webbtv.
Sändningarna startar kl. 09:00 onsdag den 1 december.

Handlingarna finns att läsa här.

För mer information:
Thomas Andersson (C), Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se