Regionens sjukvård går äntligen med plus!

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport per september visar på en klar ekonomisk förbättring. Resultatet inklusive de nationella satsningar och medel som bokas hos Regionstyrelsen ligger på 3,6 Mkr när dessa medel omfördelas till nämnden. Kostnader och ersättning för covid ingår inte.

– Det finns många orosmoln på himlen fortfarande och resan till en god ekonomi är lång men vi måste just därför få vara lite försiktigt positiva utifrån detta resultat, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C).

Största avvikelserna mot budget avser personal, läkemedelskostnader, köp av verksamhet och inhyrd personal. Intäkterna har ökat något medan kostnader för köpt vård har minskat..

- Glädjande nog ser vi att arbetet med att minska kostnaderna för inhyrd personal ger effekt, trots pandemin, säger Tom Silverklo (C).

Sjukfrånvaron är nu per sista september nere på samma låga nivå som innan pandemin.

– Det återstår många utmaningar inte minst kopplat till pågående pandemi och konsekvenser av den som vi ännu inte mött, säger Tom Silverklo. Men vi ser positivt på framtiden.

För mer information
T
om Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 073 267 27 97
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström