Patienter i Region Jämtland Härjedalen är mest nöjda med primärvården

Patienterna i Jämtland Härjedalen har bäst upplevelse av primärvården i Sverige, tätt följd av Halland och Kalmar som fortsatt har nöjda patienter. Det visar Nationell Patientenkät inom primärvården som genomfördes under slutet av 2019.

När över 100 000 personer besvarar frågor om sin upplevelse av primärvården är den stora majoriteten positiva. I samtliga regioner har helhetsintrycket förbättrats och framför allt upplever patienterna att de blir bättre bemötta.

I Jämtland, Värmland och Gotland har resultaten förbättrats avsevärt och det är nu i Jämtland patienterna har bäst upplevelse av vården, tätt följt av Halland och Kalmar som fortsatt har nöjda patienter.

- Det här visar att vi är på rätt väg i omställningen till Nära vård och att vår personal har fokus på dem vi är till för. Det är ett fantastiskt fint resultat! säger Anna Granevärn, primärvårdschef inom Region Jämtland Härjedalen.

Nationell Patientenkät inom primärvården genomfördes under slutet av 2019. Svarsfrekvensen har ökat och fler än tidigare har delat med sig av sina erfarenheter genom kommentarer som hälso- och vårdcentralerna får ta del av.

- Det är verkligen glädjande att patienterna både är engagerade i att svara men även att man har en god erfarenhet och blir väl bemött i primärvården. Alla vård- och hälsocentraler får ta del av sina egna resultat, och kan då åtgärda eventuella förbättringsområden, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sverige Kommuner och Regioner (SKR).

Upplevelsen av respekt och bemötande har förbättrats

Resultatet visar nationellt på en förbättring av samtliga dimensioner som följs upp men framför allt har upplevelsen av Respekt och bemötande förbättrats. Patienterna upplever att man i större utsträckning blir bemött med respekt och värdighet. Även bland de yngre har upplevelsen förbättrats, en grupp som tidigare varit mer kritiska.

De öppna svaren vittnar om att det finns variation i upplevelsen. Väldigt många patienter lyfter vårdpersonalens fantastiska arbete:

Mycket vänlig och hjälpsam personal. XX är den mest omtänksamma läkare man kan ha. En mycket kompetent läkare som verkligen bryr sig om sina patienter! En stor bukett röda rosor vill jag ge henne!!! Är så tacksam att få vara listad hos henne, och få ha samma läkare känns oerhört tryggt! ( sedan 10 år ) Hoppas på att det blir många år till!

Många patienter kommenterar även förbättringsområden:

Läkarbesöket ska ha tid för vårdtagare (ej bli störd och det är av yttersta vikt att läkaren lyssnar och agerar därefter). Oacceptabelt att ha tre mån väntetider för att träffa läkare. Jag är mkt orolig och rädd för framtiden då jag är snart 64 och verkligen behöver hjälp nu.

Ta del av resultaten: www.patientenkat.se

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälso- /vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 2019-10-17 - 2019-11-28. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

42 030 patienter lämnat kommentarer.

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

För mer information:

Anna Granevärn, Primärvårdschef inom Region Jämtland Härjedalen, mobiltelefon:070 – 261 05 59, e-post: anna.granevarn@regionjh.se

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se