Ny tågstation i Nälden minskar miljöpåverkan och möjliggör ökad arbetspendling 

Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet Ett hållbart resande till och från Nälden, med upp till 6 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen delar via sina statliga medel ut pengar för att medfinansiera projektet Ett hållbart resande till och från Nälden med upp till 6 Mkr.

- Näringslivet på orten har länge efterfrågat och varit drivande i frågan om en station i Nälden. Ny station bidrar till attraktiviteten för platsen och därmed också näringslivets utveckling och tillväxt med större möjligheter till mer kompetens och arbetskraft, menar Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Elise Ryder Wikén (M).

Krokoms kommun har ansökt om medfinansiering till projektet Ett hållbart resande till och från Nälden, och övrig finansiering till projektet kommer att ske från både Trafikverket och Krokoms kommun.

Ny station tar bort tillgänglighetsglapp och halverar restid med kollektivtrafik för resenärer från Nälden till Östersund

- Det här kommer att innebära ett förbättrat resande till och från Nälden då projektets syfte är att möjliggöra en attraktiv arbetspendling och ge möjlighet att ersätta dagens biltrafik med effektiv och miljövänlig kollektivtrafik, fortsätter Elise Ryder Wikén.

Nälden skiljer ut sig i förhållande till de andra orterna i glappet eftersom det i Nälden finns många arbetsplatser. Studierna visar också att det, utan tågstoppet i Nälden finns ett glapp i tillgängligheten mellan Mörsil och Krokom. En ny station skulle kunna täcka över detta glapp. En ny station i Nälden skulle också halvera restiden med kollektivtrafiken från Nälden till Östersund från 50 minuter till 23 minuter. Det skulle också innebära kortare restider för busstrafiken västerut på E 14, eftersom bussen inte behöver gå genom Nälden. Sammantaget kan en ny station i Nälden bidra till ökad andel fossilfria resor.

Om projektet

Projektet sträcker sig från 4 mars 2020 till 31 december 2022.Projektet syftar till att skapa stabila, långsiktiga och hållbara persontransporter som säkerställer ökad livskvalitet och tillgänglighet av arbetskraft för både privat och offentlig sektor.

Projektet ska förbättra pendlingsmöjligheter till och från Nälden samt förbättra trafiksituationen. I projektet ingår två huvudaktiviteter 1) Hållplats Nälden tåg 2) Hållplats Nälden buss. I huvudaktivitet 1 ska åtgärder göras inom järnvägsområdet, tågperrong, gång och cykelbana samt att pendlarparkering mm ska byggas. I huvudaktivitet 2 ska vägytan byggas om, gång och cykelväg byggas samt även busshållplats och grönytor.

Modern infrastruktur och bra kommunikationer som överbryggar de långa avstånden i vårt län lyfts som en målbild i den Regionala utvecklingsstrategin. Investeringen förväntas bidra till förbättrade kommunikationer som främjar attraktivitet och arbetspendling.

Mer information


Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Berit Eriksson, områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, tfn: 063 – 146 607

Martina Lundholm, områdeschef Näringsliv, tfn: 070 – 696 95 41

Text: Maria Stenquist