Mer än 1 miljon Euro till satsning på kulturföretag och
samarbetspartners i Jämtlands län och Trøndelag fylke

Projektsatsningen SAMSPILL (Samspel), som vänder sig till små och medelstora kulturföretag, har beviljats drygt 1,14 miljon Euro (bl.a. Intereg Sverige-Norge samt statliga medel för regionalt utvecklingsarbete). Projektet ägs av Region Jämtland Härjedalen och Stiftinga Hilmar Alexandersen.

– Beslutet är inte bara en stor finansiell möjlighet att stärka länets kulturföretag utan också ett erkännande av kulturen som näring och en tydliggörande av kulturbranschernas många och viktiga roller i länets näringsliv, säger Jonas Andersson (S), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

– Projektet fokuserar på kulturnäringen med de fria kulturskaparna som kärna, säger Robert Uitto (S), som är ledamot i regionala utvecklingsnämnden och har särskilt ansvar för kulturfrågorna.

Pressinbjudan för frågor om Samspill

I samband med område Kultur och bildnings introduktionsdag för Region Jämtland Härjedalens nya politiska ledning finns möjlighet för media att träffa berörda förtroendevalda och tjänstepersoner för att ställa frågor om Samspill.

Tid: 6 mars, klockan 16:15
Plats: Kulturen, Folkets hus, Krondikesvägen 93 a, Östersund. Ingång på gaveln mot Travet. Ta trapporna eller hissen till plan 4.

Eventuella praktiska frågor om pressinbjudan ställs till Linda Forss, regional utvecklingsstrateg. Kontaktuppgifter finns längre ner.

Fakta om SAMSPILL (Samspel)

SAMSPILL (Samspel) är en satsning som vänder sig till små och medelstora företag i Jämtlands län och Trøndelag fylke, och möter kulturbranschens utmaningar på ett effektivt och samlat sätt. Namnet kommer sig av att samspel – att spela tillsammans – är kulturbranschens bokstavliga sätt att samarbeta.

Projektet är utformat med aktiviteter som gör att aktörerna, i olika branscher och i olika roller, tillsammans;

  • skaffar sig den kunskap de behöver om varandras villkor och förutsättningar,
  • skapar de organisations- och samverkansstrukturer och mötesplatser som saknas,
  • utvecklar och paketerar de produkter och tjänster som efterfrågas samt
  • bygger de affärsrelationer som krävs för långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Totalt omfattar projektansökan drygt 1,14 miljoner Euro. I dagsläget finns ingen annan aktör i länet än Region Jämtland Härjedalen som skulle kunna äga satsningen, men ett av projektmålen är att mobilisera branschen och utveckla förutsättningarna för en eller flera samverkansklungor som på sikt kan äga och driva branschens frågor. I den målbilden är norska samarbetspartnern Stiftinga Hilmar Alexandersen en intressant förebild. Det är är en väletablerad organisation med brett engagemang och stort kontaktnät i Trøndelag.

– Vi ser fram emot att följa satsningen och hur den kan stärka vårt län och göra det mer långsiktigt attraktivt för fler bofasta, fler besökare, fler framgångsrika kulturföretagare och för fler aktörer som samarbetar med kulturföretagare, säger Jonas Andersson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, och tillägger;

– Vi vet att länets kulturföretagare behöver den här satsningen, och länet behöver kulturföretagare. Den förväntade långsiktiga effekten av insatserna tar oss närmare målbilden för Region Jämtland Härjedalen som en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i.

Satsningen är grundad i ett tydligt behov som kommit fram i det länsövergripande samråd som gjorts med kulturföretag och kommuner i arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan och en regional färdplan för kulturella och kreativa branscher. För att möta behovet krävs extern finansiering eftersom de insatser som krävs inte ingår i något ordinarie uppdrag. Utifrån syfte och mål har finansiering sökts inom Interreg Sverige-Norge och från det regionalt förvaltade statliga stödet för regionalt utvecklingsarbete. Genom den här formen av samspel kan vi öka, inte bara. den kritiska massan av kulturföretag och marknad för produkter och tjänster, utan dessutom nyttja de olika styrkor som finns och hjälpas åt.

– Samverkan med våra trønderska grannar har tydligt gränsöverskridande nytta, berättar Jonas Andersson (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, som nyligen talade för Region Jämtland Härjedalen på den norsk-svenska Fellesstämman i Stjørdal, Norge.
Regionala utvecklingsnämnden i Jämtland Härjedalen beslutade redan i december 2022 att bevilja projektets sökta medfinansiering på upp till 2 753 784 kronor. Det motsvarar 35 procent av projektbudgeten i den svenskägda delen av projektet. Beslutet fattades i bred samstämmighet mellan dåvarande majoritet och opposition.

– Kultur har en stor betydelse för regional utveckling och en gemensam kultursatsning med Tröndelag knyter våra regioner närmare varandra för en ännu starkare utveckling tillsammans, säger Elise Ryder-Wikén (M), 2:e vice ordförande i regional utvecklingsnämnden.

- Vi på norsk side gler oss til å bli betre kjente både med länet og dei mange spennande kulturaktørane på svensk side. Vi har med mange gode partnarar i Norge, som Tindved Kulturhage og Explorative / Visit Innherred, og ser fram til å saman med dei og Jämtland Herjedalen vidareutvikle heile regionen på begge sider av grensa for små og mellomstore bedrifter. Vi ser og veit at det er mange spennande gode eksempel på bedrifter innanfor kulturbransjen som har lykkast i regionen, og ser fram til å hjelpe til å løfte dei fram slik at fleire kan sjå og lære av dei og samfunnet også kanskje enda betre sjå kva betydning små kulturbedrifter kan ha for lokal utvikling og bulyst, säger Johan Einar Bjerkem, Daglig leder i Stiftinga Hilmar Alexandersen

För mer information:
Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Robert Uitto (S), ledamot i regionala utvecklingsnämnden med särskilt ansvar för kulturfrågorna, 070 - 962 73 64.
Anna Söderbäck, områdeschef för kultur och bildning, Region Jämtland Härjdedalen, 076-127 35 57.
Johan Einar Bjerkem, Daglig leder i Stiftinga Hilmar Alexandersen, samarbetspartner och projektägare i Trøndelag, Norge, +47 928 40 553 (OBS deltar inte i denna pressträff)
Linda Forss, regional utvecklingsstrateg i Region Jämtland Härjedalen, och samordnare för projektsatsningen, 073-076 54 57.

Text: Linda Forss