Lyckat försök med covid-19-tester av kommunpersonal

Sedan i juni kan invånare med covid-19-symtom boka tid i provtagningsbussarna i länet. På försök har också personal på särskilda boenden i Bergs kommun testat sig regelbundet, och nu står fler kommuner redo att göra sådan storskalig provtagning.

– Att regelbundet testa all personal är mycket betydelsefullt i vårt arbete med att skydda de äldre mot smitta. Av samma anledning är de flesta positiva till att testa sig. Därför var vi angelägna om att tidigt komma igång, och vill även fortsätta med testerna tills vidare, säger Katrin Wiking, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bergs kommun.

– Svaret får medarbetaren inom några dagar genom att själv logga in via 1177.se och läsa det i sin journal. Om någon får positivt svar och sjukskriver sig så gör vi omgående en smittspårning med ny provtagning av den övriga personalen och även de boende för att se om någon fler av dessa också har covid-19. Med sådan här regelbunden testning av symtomfri personal blir det alltså lättare att snabbt identifiera smitta, starta spårningen och förhoppningsvis undvika större utbrott, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Provet, ett så kallat PCR-test, visar om personen har en pågående covid-19-infektion. Alla medarbetare får testa sig en gång i veckan. Ett ombud från kommunen hämtar då provtagnings-kiten i provtagningsbussen och tar dem till de särskilda boendena. Där tar varje medarbetare provet på sig själv – i näsan, svalget och via saliv. I slutet av dagen lämnar ombudet in alla prover i bussen för vidare transport till laboratoriet.

– Att vi har valt en och samma person som ombud för alla våra särskilda boenden har varit en klar förutsättning för att få det att fungera. Han har fått bra inblick i rutinerna och löser all logistik. Det sparar mycket tid för både personalen och cheferna, konstaterar Katrin Wiking.

Ombudet är också en betydelsefull länk i att förmedla viktig information mellan kommunens personal, personalen i provtagningsbussarna, Region Jämtland Härjedalen samt de externa leverantörer som tillhandahåller provtagningsmetoden, bussar och analyserna av proverna.

– Efter några veckor med tester i Berg gjorde vi en utvärdering som visade att upplägget fyller sitt syfte väl. Sedan presenterade vi konceptet för vård- och omsorgscheferna i övriga kommuner, och flera har anmält sitt intresse. Just nu arbetar vi därför med att diskutera vidare kring detaljer som behöver redas ut innan motsvarande provtagning kan starta där, berättar Micael Widerström.

Just nu är det hög efterfrågan från invånare som vill boka tid för provtagning. Vi jobbar med att bemanna upp i bussarna för att kunna öka kapaciteten. Kommunernas provtagningar hanteras parallellt och ska inte påverka invånarnas tillgång. Vi uppmanar fortfarande alla som känner minsta symtom på förkylning/influensa att logga in på 1177.se och boka tid.

För mer information:

Katrin Wiking, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bergs kommun, 076-145 33 72
Karl-Åke Martinsson, Bergs kommuns ombud vid hanteringen av proverna, 073-075 98 75
Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen, 070-680 83 05

Text: Linda Henriksson