Gemensam bild av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå ska definieras

Nära samverkan mellan region och kommun vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården är en förutsättning för att kunna erbjuda en god och nära vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om en projektplan för att under 2021 skapa en länsgemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.

Arbetet med planen ska skapa samsyn kring vård på primärvårdsnivå där alla aktörer ska ha en gemensam bild av samarbete och ansvarsfördelning, med personcentrering i fokus. Den gemensamma planen för primärvården i länet ska gälla från den första januari 2022 och ersätter då samverkansavtalet för hälso- och sjukvård i länet (tidigare hemsjukvårdsavtalet), dess bilagor samt habiliteringsområdet.

– Att hitta en gemensam definition av primärvården ser vi som avgörande för att kunna säkerställa ett gemensamt erbjudande till länsinvånaren där god och jämlik vård och omsorg är det övergripande perspektivet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande, Cristine Persson.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

– Invånare ska ha nära till den vård de behöver ofta. Närhet behöver inte bara handla om geografi utan även om kontinuitet och tillgänglighet. Vi ska utveckla och stärka den nära vården med bas i primärvården. Det gör vi bland annat genom egenvård i hemmet och bättre samordning mellan relevanta aktörer, säger Cristine Persson.

För mer information:
Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-329 74 15
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se