Från minus till plus i reviderad Regionplan

Nya prognoser för statsbidrag, skatteintäkter, kostnadsutjämning och pensionskostnader gör att styrelsen föreslår en revidering av budgeten. Det budgeterade resultatet på -79,2 miljoner kronor ändras till ett positivt resultat på 99,9 miljoner kronor för år 2020.

– En rad förändringar har inträffat som påverkar regionens ekonomiska förutsättningar, säger styrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), och därför har budgeten för 2020–2022 justerats och en reviderad regionplan har tagits fram.

Det är regionfullmäktige som beslutar om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Den nu gällande Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 20202022, där budgeten ingår, beslutades av fullmäktige i oktober.

Den reviderade plan som styrelsen nu föreslår fullmäktige att anta är baserad på uppdaterade prognoser från SKR och Skandia vilket ger förändringar i statsbidrag, skatteintäkter, förändrad kostnadsutjämning samt pensionskostnader.

Vissa förändringar i budgetramar mellan nämnder har också gjorts, vilket för att dessa nämnder behöver besluta om ny budget för sina verksamheter.

– Jag vill betona att kravet på resultatförbättrande åtgärder motsvarande 280 mkr de närmaste tre åren fortfarande gäller, säger Eva Hellstrand och fortsätter:
– Vi har ett ackumulerat underskott som närmar sig en och en halv miljard och det måste återställas.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se