Fokus på ekonomi under digitalt styrelsesammanträde

Dagens sammanträde i regionstyrelsen genomfördes enligt plan, men till största delen via distansuppkoppling. Detta utifrån de rekommendationer som regionråden beslutade om under förra veckan, med anledning av coronapandemin.

Halva styrelsen deltog i sammanträdet via länk, vilket utgör en unik händelse i Region Jämtland Härjedalens historia.

– Med tanke på den rådande situationen i världen måste vi alla ta samhällsansvar och värna om varandra. Vi ser att vi kan göra det genom att i större utsträckning använda oss av digitala möten och det har fungerat utmärkt, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Bland punkterna på dagens agenda fanns bland annat årsredovisningen för 2019. Region Jämtland Härjedalens resultat för 2019 uppgick till -171 miljoner kronor, inklusive finansiella intäkter. Det var 43 miljoner kronor bättre än budget som låg på -214 miljoner kronor. Efter år 2019 uppgick det totala underskottet till 1 464 miljoner kronor.

– Alla har jobbat hårt för att vända det ekonomiska läget och inom flera områden ser vi att insatserna har fått positiva resultat, men på det hela har Region Jämtland Härjedalen inte uppnått god ekonomisk hushållning, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Månadsrapporten för februari 2020 visar att det ackumulerade resultatet då uppgick till 13 miljoner kronor. Den ackumulerade nettokostnadsutvecklingen var 13 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, vilket motsvarande en nettokostnadsökning på 1,8 procent. Verksamhetens intäkter ökade med 23 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 18 procent, främst på grund av ökad försäljning av hälso- och sjukvård. Bruttokostnaderna har ökat med 36 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,2 procent. Personalkostnaderna utgjorde den största ökningen och ökade totalt med 2 procent. Helårsprognosen följer budget och uppgick i månadsrapporten till 99,9 miljoner kronor.

Nästa sammanträde i regionfullmäktige
Enligt ordinarie plan ska regionfullmäktige ha nästa sammanträde den 21 april, men beslut om det ska genomföras eller inte tas på presidieberedningen den 31 mars. Beslutet kommer att baseras på vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter och Region Jämtland Härjedalens smittskyddsläkare då ger utifrån corona-pandemin.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se