Fint samarbete över avdelningsgränserna under sommaren

På det första sammanträdet för regionstyrelsen efter sommaren presenterades aktuell status för bland annat pandemin, vaccinationer mot covid-19, läget på sjukhuset och Region Jämtland Härjedalens ekonomiska situation.

Smittspridningen av covid-19 har under högsommaren legat på en låg nivå. Efter vecka 32 har smittspridningen ökat snabbt inte bara hos oss utan över hela Sverige. Antalet inneliggande patienter är dock fortsatt på en låg nivå. Delta-varianten dominerar bland andelen positiva fall och många av de som smittas är ovaccinerade eller delvis vaccinerade.

De senaste veckorna har även andelen provtagningar i provtagningsbussarna ökat.

– Det är viktigt att inte glömma bort att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och att det är allas vårt beteende som styr hur snart vi kan vara igenom den. Det är viktigt att vaccinera sig med två doser och att fortsätta följa rekommendationerna för att förhindra att vi drabbas av ytterligare en våg, säger Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Arbetet med vaccinationer fortsätter att löpa på bra. Tillgången till vaccin är god. Just nu fokuseras lite extra på att nå de grupper där vaccinationstäckningen är något lägre som till exempel bland utrikesfödda.

Ekonomiskt läge

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2021 uppgick till 67 miljoner kronor, vilket var 57 miljoner kronor bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen fram till och med juni var 4,1 procent, 93 miljoner kronor högre än föregående år. Bruttokostnaderna har ökat med 358 miljoner kronor, motsvarande 13 procent. Helårsprognosen beräknas uppgå till 130 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader följer budget. Även den första skatteprognosen var bättre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur skatteprognos och bidrag kommer att påverka resultatet under året.

Sommaren inom hälso- och sjukvården

Sommarperioden inom hälso- och sjukvården pågår fortfarande och ännu har ingen sammanfattande utvärdering gjord. Så här långt har vårdplatssituationen varit ansträngd men hanterbar. Inga semestrar har behövt brytas av arbetsgivaren – mycket tack vare ett gott samarbete över avdelningarna. Belastningen på intensivvården har varit låg under sommaren vilket har medfört att intensivvårdspersonalen kunnat vara ute på vårdavdelningar och stöttat.

– Våra medarbetare har varit väldigt flexibla och ställt upp och arbetat många extrapass i sommar vilket vi är oerhört tacksamma för då det har gjort att vi har kunnat bemanna utan att behöva bryta semestrar, säger Eva Hellstrand.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se