Ett steg närmre en ekonomi i balans

För första gången på många år prognostiserar regionstyrelsen att Region Jämtland Härjedalen kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat på 31 miljoner kronor för 2022.

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans innebär att regionens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren.

Region Jämtland Härjedalen har under flera år haft ett minusresultat vilket inte bara inneburit att vi inte kunnat återställa tidigare års underskott utan det totala underskottet har även blivit större och större för varje år. Detta kallas då för ett ackumulerat underskott. Ett ackumulerat underskott är inte riktigt skulder i vanlig mening. De bokförs inte som sådana och ingen ränta betalas på dem, men kravet är att de ska återställas senast tre år efter det att de uppkom.

– Under såväl 2020 som 2021 hade regionen stora positiva resultat vilket inneburit att vi kunnat återställa stora delar av det ackumulerade underskottet. Efter 2021 års resultat uppgick balanskravsunderskottet till -118 miljoner kronor vilket återstod från 2019 års underskott. Det ser vi nu att vi kan återställa, säger regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll.

Delårsrapporten visar att resultatet per augusti för Region Jämtland Härjedalen var positivt och uppgick till 168 miljoner kronor och helårsprognosen följer årsbudget på 68 miljoner kronor. Under förutsättning att prognosen håller i sig innebär det att återstående balanskravsunderskott på 118 miljoner kronor kan återställas inom tillåten återställningstid. Balanskravsresultatet beräknas därefter, för första gången sedan 2008, vara positivt och uppgå till 31 miljoner kronor.

– Det är viktigt att skilja på balanskravresultat och resultaträkning. Ett positivt balanskravsresultat innebär inte att vi är skuldfria, men det innebär att vi får en bättre ekonomisk ställning på sikt och står bättre rustade för kommande år som vi vet kommer att bli utmanande, säger Jennie Eriksson, ekonomidirektör i Region Jämtland Härjedalen.

För mer information:
Magnus Rönnerfjäll (C), regionstyrelsens ordförande, 073-039 36 59
Jennie Eriksson, ekonomidirektör, 063-14 72 25

Text: Sara Nilsson